Pavol Krúpa pokračuje v uplatňovaní fiktívnych pohľadávok voči skupine Arca Capital

25. 02. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – 25.02.2021 – Pavol Krúpa pokračuje v šikanóznych útokoch voči skupine Arca Capital. Voči jej spoločnostiam uplatňuje fiktívne pohľadávky, snažiac sa účelovo vzbudiť dojem predĺženosti týchto spoločností a iniciovať ich insolvenčné konanie. Veritelia spoločností ovládaných Pavlom Krúpom pritom naďalej tápu v nevedomosti, ako budú zo strany Pavla Krúpu, resp. ním fakticky ovládaných spoločností, uspokojené ich pohľadávky z dlhopisov a z iných právnych titulov. O spôsob riešenia Krúpových záväzkov sa intenzívne zaujíma aj samotná skupina Arca Capital, keďže práve voči jej spoločnostiam má Pavol Krúpa a jeho spoločnosti najväčšie dlhy. Splatenie týchto dlhov by do skupiny Arca Capital mohlo priniesť ďalšie peňažné prostriedky, ktoré by skupina Arca Capital použila v rámci svojho reorganizačného plánu na uspokojenie svojich veriteľov.

Pavol Krúpa, recyklujúc svoje staré praktiky voči obchodným súperom, uplatňuje voči spoločnostiam zo skupiny Arca Capital neexistujúce a vymyslené pohľadávky, prípadne s takými pohľadávkami obchoduje a prevádza ich na tretie osoby. Uplatňovanie vykonštruovaných pohľadávok je jedným z prostriedkov na podávanie šikanóznych insolvenčných návrhov, ktoré v mnohých prípadoch dotknutým spoločnostiam spôsobia vážne majetkové aj reputačné škody. Za takéto šikanózne a nepoctivé konanie spoločnosti fakticky ovládané a riadené Pavlom Krúpom čelia v mnohých prípadoch hrozbe uloženia poriadkovej pokuty zo strany príslušných súdov alebo hrozbe priznania náhrady ujmy pre dotknutú spoločnosť poslanú do insolvencie na základe pochybných a vysoko sporných Krúpových pohľadávok. Možno poukázať na posledný medializovaný prípad z januára 2021, kedy Krajský súd v Ostrave zaviazal spoločnosť Serbina Consulting a.s. (IČO: 048 61 116), ku ktorej sa Pavol Krúpa historicky hlásil, aby spoločnosti Heimstaden Czech s.r.o. (s pôvodným obchodným menom RESIDOMO, s.r.o., IČO: 052 53 268) nahradila ujmu vo výške 800 tisíc českých korún, ktorá jej bola spôsobená v dôsledku podania účelového insolvenčného návrhu zo strany spoločnosti Serbina Consulting a.s. (zdroj: https://bytoverekonstrukce.cz/heimstaden-vyhral-soud-s-miliardarem-krupou/).

Obdobný útok v podobe podania účelového návrhu na začatie insolvenčného konania bol počas februára 2021 podniknutý aj voči spoločnosti z portfólia Arca Capital – spoločnosti Riverland s.r.o. (IČO: 049 59 507). Dôvodom podania insolvenčného návrhu sú vymyslené pohľadávky Pavla Krúpu na zaplatenie odplaty za sprostredkovanie bankového úveru pre spoločnosť Riverland s.r.o. a za prevzatie ručenia za splatenie tohto bankového úveru. Navrhovateľ insolvenčného návrhu mal tieto vymyslené pohľadávky nadobudnúť práve od Pavla Krúpu. Pohľadávky na zaplatenie odplaty majú vyplývať z údajných dohôd medzi Pavlom Krúpom a spoločnosťou Riverland s.r.o. o odplate za sprostredkovanie úveru a prevzatie garancie, ktoré však Pavol Krúpa ani navrhovateľ insolvenčného návrhu nikde nepredložili (a to z jednoduchého dôvodu – pretože takéto dohody neexistujú). Pavol Krúpa bankový úver pre spoločnosť Riverland s.r.o. nesprostredkoval, a už vôbec nie za odplatu. Rovnako platí, že ručenie za predmetný úver neposkytol za odplatu. Za záväzky spoločnosti Riverland s.r.o. sa Pavol Krúpa zaručil bezodplatne z titulu svojho postavenia ako vtedajšieho akcionára a konečného užívateľa výhod spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je spoločníkom spoločnosti Riverland s.r.o. Poskytnutie bezodplatného ručenia za záväzky ovládaných spoločností zo strany konečného užívateľa výhod / akcionára určitej spoločnosti je bežnou obchodnou praktikou a požiadavkou zo strany financujúcich bánk. Dôvod bezodplatnosti poskytnutia ručenia zo strany konečného užívateľa výhod je daný samotným postavením takéhoto ručiteľa, keďže ručiteľ ako konečný užívateľ výhod dlžníka využíva všetky výhody vyplývajúce z podnikania dlžníka.

V súvislosti s vymyslenými pohľadávkami Pavla Krúpu voči spoločnostiam zo skupiny Arca Capital z titulu údajných odplát za ručenie, prevzatie iného zabezpečenia či údajné sprostredkovanie bankového financovania musí skupina Arca Capital zdôrazniť, že na rozdiel od vymyslených pohľadávok Pavla Krúpu majú spoločnosti zo skupiny Arca Capital, ako aj samotný majoritný akcionár spoločnosti Arca Investments, a.s. Ing. Rastislav Velič, voči Pavlovi Krúpovi a jeho spoločnostiam stámiliónové pohľadávky. Len samotný Pavol Krúpa ako fyzická osoba má záväzky miliónového rozsahu voči spoločnostiam Arca Investments, a.s., Arca Capital Slovakia, a.s., Arca Capital Bohemia, a.s., ako aj voči Ing. Rastislavovi Veličovi. Ide najmä o pohľadávky na vrátenie pôžičiek či pohľadávky na vrátenie záloh na kúpne ceny za transakcie, pri ktorých Pavol Krúpa nedodržal dohody a tieto sa nezrealizovali. Pohľadávky voči Krúpovi majú spoločnosti zo skupiny Arca Capital riadne vedené v účtovníctve každoročne overovanom zo strany audítorov. Ako však už bolo uvedené, dlžníkom skupiny Arca Capital je nielen samotný Pavol Krúpa, ale aj spoločnosti fakticky či právne ovládané Pavlom Krúpom či jeho synovcom Jurajom Krúpom. Otázka vymožiteľnosti týchto pohľadávok však v skupine Arca Capital vzbudzuje odôvodnené obavy, keďže je verejne známe, že peňažné prostriedky získané od skupiny Arca Capital, ale aj od vlastných klientov Pavla Krúpu, ktorí si zakúpili investičné produkty jeho spoločností [napr. Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069); BGQ Czech, a.s. (IČO: 042 81 152); Pozitive Energy, a.s. (IČO: 279 43 046], Pavol Krúpa nerozvážne minul pri obchodovaní na burze.

Skupina Arca Capital rovnako ako ďalší veritelia Pavla Krúpu a jeho spoločností čakajú na ním predstavený plán uspokojenia veriteľov či plán iného riešenia. Arca Capital má však obavy, že Pavol Krúpa žiadny plán na uspokojenie veriteľov nepripravuje. Naopak, skupina Arca Capital má podozrenie, že Pavol Krúpa dlhodobo pripravuje stratégiu, ako sa vyhnúť uspokojeniu jeho veriteľov a ako uniknúť akejkoľvek zodpovednosti. Uvedenému podozreniu nasvedčuje skutočnosť, že Pavol Krúpa už niekoľko mesiacov uskutočňuje zmeny v obchodných spoločnostiach, ku ktorým sa historicky verejne priznával. Príkladom je spoločnosť Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069), na ktorej podozrivé korporátne zmeny vo vlastníckej aj riadiacej štruktúre upozornila skupina Arca Capital vo svojom predchádzajúcim stanovisku (zdroj: https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/skupina-arca-capital-viac-nemoze-verejne-mlcat-je-pripravena-poskytnut-plnu-sucinnost-pri-vysetrovani-podnikatelskych-aktivit-pavla-krupu1). V pozícii jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s., ktorá v roku 2017 emitovala dlhopisy splatné v júni 2020, nahradila v apríli 2018 Pavla Krúpu mladá, biznisovo neskúsená umelkyňa Martina Hekerová. Martinu Hekerovú následne nahradila vo funkcii jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s. v januári 2021 spoločnosť Services of Serbin s.r.o. (IČO: 070 25 475), a to spätne s účinnosťou k 31. augustu 2020. Spoločnosť Services of Serbin s.r.o. má základné imanie vo výške 1 českej koruny a jej štatutárom je neznámy Ing. Michal Pavlík.

Po tom, ako skupina Arca Capital upozornila na podozrivé zmeny v Krúpových spoločnostiach, začali sa o uvedené záležitosti zaujímať aj médiá. Pavol Krúpa vykonané korporátne zmeny verejne a mediálne odôvodňuje tvrdením, že novými štatutármi jeho spoločností sú tzv. krízoví manažéri. Skupina Arca Capital má však vážne podozrenie, že novými štatutármi nie sú kvalifikovaní krízoví profesionáli určení na vyriešenie kritickej finančnej situácie, ale ide o osoby bez potrebnej kvalifikácie a odbornosti (obzvlášť bez znalosti investičných produktov a kapitálového trhu), ktorých jedinou úlohou je formálne figurovať v obchodnom registri ako konateľ / člen predstavenstva (tzv. biely kôň). Využívanie nekvalifikovaných osôb zo strany Pavla Krúpu pritom nie je žiadnou novinkou. V minulosti v Krúpových spoločnostiach figurovala už spomínaná herečka Martina Hekerová či modelka Kamila Serbinová.

Skupina Arca Capital bohužiaľ očakáva stupňovanie atakov zo strany Pavla Krúpu, či už v podobe uplatňovania fiktívnych pohľadávok, podávania účelových insolvenčných návrhov, uskutočňovania tendenčných mediálnych vystúpení či marenia reštrukturalizačných procesov spoločností zo skupiny Arca Capital. Jedným z takýchto útokov, ktorý zjavne smeroval proti záujmu veriteľov skupiny Arca Capital, bolo zaslanie listu s krivými obvineniami voči Arca Capital, ktorý bol adresovaný jej strategickému partnerovi Blantyre Capital a ktorého účelom bola snaha o zmarenie dohodnutého partnerstva medzi skupinami Arca Capital a Blantyre Capital.

Skupina Arca Capital však chce ubezpečiť svojich veriteľov, že sa plne koncentruje na reorganizáciu spoločností Arca Investments, a.s. a Arca Capital Slovakia, a.s. a na nastavenie takého plánu, ktorý ich veriteľom prinesie čo najvyššie uspokojenie. Arca Capital sa však musí venovať aj téme Pavol Krúpa, keďže práve Pavol Krúpa a jeho spoločnosti sú najväčším dlžníkom spoločností z portfólia Arca Capital, a teda vymoženie pohľadávok voči Krúpovi a jeho spoločnostiam by do skupiny Arca Capital mohlo priniesť ďalšie peňažné prostriedky, ktoré by v rámci reorganizačného plánu mohli byť použité na uspokojenie veriteľov skupiny Arca Capital.  

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.