Stanovisko spoločnosti ACS 5, s. r. o. k šikanóznemu insolvenčnému návrhu Pavla Krúpu podanému v Českej republike

12. 03. 2024

Bratislava, 12.03.2024 - Po tom, ako slovenské súdy odmietli prvý neoprávnený atak Pavla Krúpu na spoločnosť ACS 5, s. r. o. v podobe návrhu na konkurz, sa aktuálne Pavol Krúpa opätovne pokúša poškodiť záujmy spoločnosti ACS 5, s. r. o. podaním ďalšieho neoprávneného insolvenčného návrhu, tentokrát na českom súde.

 

 

Spoločnosť ACS 5, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 794 922 (ďalej len „spoločnosť ACS 5“) sa z verejne dostupných zdrojov dozvedela, že na Mestský súd v Prahe bol zo strany Ing. Pavla Krúpu (ďalej len „Pavol Krúpa“) podaný insolvenčný návrh, ktorým sa Pavol Krúpa domáha (okrem iného) vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti ACS 5 v Českej republike (ďalej len „Insolvenčný návrh“).

 

Spoločnosť ACS 5 si týmto dovoľuje výrazne sa ohradiť voči Insolvenčnému návrhu a poukázať na jeho šikanóznosť a neoprávnenosť.

 

Pavol Krúpa dlhodobo vykonáva rôzne kroky, ktoré spoločnosť ACS 5 považuje za vysoko poškodzujúce. Jedným z takýchto krokov je aj podanie Insolvenčného návrhu na Mestský súd v Prahe.

 

Neexistuje žiadny relevantný dôvod a právny podklad na podanie insolvenčného návrhu voči spoločnosti ACS 5, a to ani v Slovenskej republike a ani v akejkoľvek inej krajine (a už vôbec nie v Českej republike). Spoločnosť ACS 5 riadne uhrádza svoje záväzky, nie je v úpadku a nie je ani inak predlžená. Uvedené preukazuje už fakt, že spoločnosť ACS 5 realizuje developerský projekt „Pod vinicou“, a to za účasti financujúcej banky, ktorá dohliada na riadne a včasné úhrady záväzkov spoločnosti ACS 5. Navyše, centrom hlavných záujmov spoločnosti ACS 5 je Slovenská republika, a preto podanie Insolvenčného návrhu na český súd nemá žiadne právne opodstatnenie.

 

Pavol Krúpa nedisponuje žiadnou pohľadávkou voči spoločnosti ACS 5, t.j. nie je veriteľom spoločnosti ACS 5 a už vôbec nie je veriteľom pohľadávky viac ako 30 dní po splatnosti a Insolvenčný návrh je založený na nepravdivých a zavádzajúcich informáciách.

 

Spoločnosť ACS 5 sa bude voči Insolvenčnému návrhu náležite brániť na príslušnom súde, za účelom informovania jej klientov však má za potrebu vyjadriť svoj postoj aj mimo predmetného insolvenčného konania.

 

Spoločnosť ACS 5 si na dokreslenie situácie dovoľuje uviesť, že podanie Insolvenčného návrhu nie je ani zďaleka prvým útokom Pavla Krúpu na spoločnosť ACS 5.

 

Počas roka 2023 Pavol Krúpa prostredníctvom spoločnosti RYG Investments s. r. o., so sídlom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 408 003 (ďalej len „spoločnosť RYG Investments“) podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti ACS 5 aj na slovenský súd, konkrétne na Okresný súd Nitra. Okresný súd Nitra o tomto návrhu rozhodol Uznesením č.k. 32K/8/2023 – 587 zo dňa 17.10.2023 tak, že návrh odmietol, a to z dôvodu, že spoločnosť RYG Investments nemá žiadnu pohľadávku voči spoločnosti ACS 5. Rozhodnutie Okresného súdu Nitra pritom ako správne potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky.

 

Insolvenčný návrh je teda už druhým šikanóznym návrhom podaným voči spoločnosti ACS 5 bez právneho základu, t.j. na základe neexistujúcej, vymyslenej pohľadávky Pavla Krúpu, či ním ovládaných osôb.

 

Spoločnosť ACS 5 je teda už dlhšie časové obdobie nútená brániť svoje práva voči rôznym šikanóznym útokom Pavla Krúpu. Z uvedeného dôvodu sa spoločnosť ACS 5 rozhodla o vzniknutej situácii informovať svojich klientov a verejnosť, v snahe zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu dobrého mena spoločnosti ACS 5.

 

Záverom si spoločnosť ACS 5 dovoľuje ubezpečiť svojich klientov, že realizácia developerského projektu „Pod vinicou“ naďalej prebieha a aktuálne sa blíži k jej úspešnému zavŕšeniu. Spoločnosť ACS 5 vykoná všetky kroky potrebné k tomu, aby nepriateľské a šikanózne aktivity tretích osôb nenarušili realizáciu projektu „Pod vinicou“.

 

 

S úctou,

spoločnosť ACS 5, s. r. o.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.