Skupina Arca Capital viac nemôže verejne mlčať. Je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť pri vyšetrovaní podnikateľských aktivít Pavla Krúpu

16. 02. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – 16.02.2021 – Skupina Arca Capital a jej líder Ing. Rastislav Velič viac nemôžu verejne mlčať. Pavol Krúpa už niekoľko mesiacov vedie nechutnú diskreditačnú kampaň voči skupine Arca Capital. Je však dané podozrenie, že ataky na skupinu Arca Capital sú vopred premyslenou taktikou Pavla Krúpu, ako odvrátiť pozornosť od jeho aktivít vykazujúcich znaky trestných činov. Skupina Arca Capital je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

Skupina Arca Capital sa v posledných mesiacoch sústredila na prípravu plánu uspokojenia jej veriteľov (zmenkových veriteľov, dlhopisových veriteľov, bánk, ako aj veriteľov z ostatných kategórií), a to na úrovni spoločnosti Arca Investments, a.s. aj na úrovni spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Plán uspokojenia veriteľov Arca Capital má byť výsledkom formálnej a transparentnej reorganizácie / reštrukturalizácie. O povolenie reorganizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. bolo požiadané (vzhľadom na tzv. centrum hlavných záujmov Arca Investments, a.s., skladbu jej majetku a štruktúru veriteľov) v Českej republike, avšak spoločnosť Arca Investments, a.s. je rovnako pripravená podať návrh na jej reštrukturalizáciu na území Slovenskej republiky, pričom na tento účel Arca Investments, a.s. už spolupracuje s poverenými slovenskými reštrukturalizačnými správcami a ďalšími top odborníkmi. Reštrukturalizácia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bola od začiatku naplánovaná ako proces na území Slovenskej republiky. Vydanie rozhodnutia o začatí reštrukturalizačného konania Arca Capital Slovakia, a.s. očakáva skupina Arca Capital v najbližších dňoch.

Zatiaľ čo skupina Arca Capital svojich veriteľov pravidelne informuje o svojich krokoch v rámci reorganizácie / reštrukturalizácie jej kľúčových spoločností (Arca Investments, a.s. a Arca Capital Slovakia, a.s.), ako aj podáva ďalšie relevantné informácie majúce dopad na postavenie jej veriteľov (napr. informovanie  veriteľov o získaní strategického partnera Blantyre Capital, ktorý skupine Arca Capital poskytne pre ďalší jej rozvoj a uspokojenie jej veriteľov zásadné financovanie), tak Pavol Krúpa sa celý proces reštrukturalizácie skupiny Arca Capital usiluje sabotovať.

Pavol Krúpa, využívajúc na to kontakty svojich rodinných príslušníkov pôsobiacich v mediálnej aj politickej oblasti, už niekoľko mesiacov okupuje mediálny priestor a tento zahlcuje nepravdivými tvrdeniami o skupine Arca Capital, ako aj osobnými atakmi voči jej lídrovi a bývalému spolupracovníkovi Pavla Krúpu Rastislavovi Veličovi. Skupina Arca Capital má za to, že útoky na skupinu Arca Capital a jej lídra sú len manévrom Pavla Krúpu, ako odkloniť pozornosť od jeho podozrivých podnikateľských aktivít a markantných dlhov.

Médiá sa, bohužiaľ, doteraz vôbec nezaujímali o veriteľov spoločností pod právnym či faktickým vedením Pavla Krúpu [ide napr. o majiteľov dlhopisov emitovaných zo strany spoločnosti Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069) či spoločnosti BGQ Czech, a.s. (IČO: 042 81 152)]. Títo veritelia sa v zúfalstve sami obracajú na skupinu Arca Capital. Práve od nich Arca Capital vie, že Pavol Krúpa, ktorý je mesiace v omeškaní s vyplácaním záväzkov v stovkách miliónov českých korún, s veriteľmi vôbec nekomunikuje. Je naozaj zaujímavé, že Pavol Krúpa sa umelo snaží stavať do pozície zástupcu a ochrancu veriteľov skupiny Arca Capital, avšak veriteľov svojich vlastných spoločností úplne ignoruje. Namiesto prípravy plánu ich uspokojenia uskutočňuje podozrivé korporátne zmeny v spoločnostiach, ktoré dovtedy právne či fakticky ovládal, najmä zmeny v podobe zneprehľadnenia vlastníckej štruktúry a výmeny konateľov na osoby, ktoré možno označiť za nekvalifikované nastrčené osoby (tzv. biele kone).

Poukázať možno na suspektné zmeny v spoločnosti Acquisition Capital, a.s., ktorá svojím veriteľom nevyplatila dlhopisy s názvom „Acquisition Capital II 2017 – 2020“, ktoré boli splatné v júni 2020 a „Acquisition Capital III 2017 – 2020“, ktoré boli splatné v októbri 2020. V pozícii jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s. nahradila v apríli 2018 Pavla Krúpu mladá herečka Martina Hekerová, o ktorej odbornosti, kvalifikácii a znalosti kapitálového trhu možno dôvodne pochybovať. Následne, Martinu Hekerovú nahradila vo funkcii jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s. v januári 2021 spoločnosť Services of Serbin s.r.o. (IČO: 070 25 475), a to spätne s účinnosťou k 31. augustu 2020. Spoločnosť Services of Serbin s.r.o. má základné imanie vo výške 1 českej koruny a jej štatutárom je neznámy Ing. Michal Pavlík.

Uvedené časové súvislosti sú zaujímavé najmä preto, že v novembri 2020 bol na spoločnosť Arca Capital Bohemia, a.s. ako jednu z kľúčových spoločností skupiny Arca Capital podaný zo strany spoločnosti Acquisition Capital, a.s. návrh na zrušenie jej moratória. To znamená, že tento návrh mal v mene spoločnosti Acquisition Capital, a.s. podať jediný člen jej predstavenstva - spoločnosť Services of Serbin s.r.o. (spätné ustanovenie od augusta 2020), za ktorú koná Ing. Michal Pavlík. Je to ten istý Ing. Michal Pavlík, ktorý figuruje ako štatutár spoločnosti Serbina Consulting a.s. (IČO: 048 61 116), ktorú Pavol Krúpa a jeho synovci účelovo označujú za dcérsku spoločnosť spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s. (aby nemuseli splniť svoje peňažné záväzky voči Arca Capital Bohemia, a.s. na zaplatenie kúpnej ceny za akcie Serbina Consulting a.s.). Ak by toto tvrdenie bolo pravdivé, z logiky veci by malo platiť, že Ing. Michal Pavlík (ako štatutár Serbina Consulting a.s.) je nominantom skupiny Arca Capital, ktorý by mal konať v jej záujme. A práve tu začína celá schizofrénia argumentácie Pavla Krúpu. Pavol Krúpa sa spolu s jeho synovcami a spolupracovníkmi zamotáva do pavučiny svojich lží. Ak by spoločnosť Serbina Consulting a.s. mala byť dcérskou spoločnosťou spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s., a teda ak by Ing. Michal Pavlík mal byť ako štatutár spoločnosti Serbina Consulting a.s. nominantom spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s., tak prečo by ten istý Ing. Michal Pavlík ako štatutár (aj) spoločnosti Services of Serbin s.r.o. (a tá ako jediný  člen predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s.) podal na spoločnosť Arca Capital Bohemia, a.s. nepriateľský návrh na zrušenie jej moratória? Je zjavné, že argumentácia Pavla Krúpu si v jednotlivých podaniach vzájomne odporuje. Protirečivé tvrdenia sú však pre Pavla Krúpu typické.

Zaujímavé je ešte raz sa vrátiť k spoločnosti Acquisition Capital, a.s. Okrem zmeny štatutárneho orgánu bola v januári 2021 do obchodného registra zapísaná aj zmena jediného akcionára spoločnosti Acquisition Capital, a.s. – jediným akcionárom sa namiesto spoločnosti KGI - Global Investments a.s. (IČO: 057 09 466) stala spoločnosť Acquisition Capital Property s.r.o. (IČO: 090 86 706). A kto je spoločníkom spoločnosti Acquisition Capital Property s.r.o. (IČO: 090 86 706) – nik iný ako spoločnosť Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069). Spoločnosti Acquisition Capital, a.s. a Acquisition Capital Property s.r.o. sa teda krížovo vlastnia, čo je neprípustné. Skupina Arca Capital uvádza, že machinácie vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti Acquisition Capital, a.s. sú len vrcholcom ľadovca, ktorý sa skupine Arca Capital podarilo v súvislosti s premyslenými Krúpovými aktivitami s pomocou veriteľov rozkľúčovať.

Ataky Pavla Krúpu voči skupine Arca Capital a Ing. Rastislavovi Veličovi sa vystupňovali  koncom júla 2020 po poskytnutí dočasnej ochrany pre spoločnosť Arca Investments, a.s. podľa Lex Corona. Pôvod týchto útokov a nepriateľských aktivít však smeruje hlboko do minulosti. Skupine Arca Capital sa podarilo zistiť, že Pavol Krúpa zo spoločností ním ovládaných cez jednoduché pôžičky či simulované právne tituly vyťahoval peňažné prostriedky svojich klientov (majiteľov dlhopisov) a tieto peňažné prostriedky bez uváženia investoval na burze. Hráčska mánia Pavla Krúpu však skončila tým, že Pavol Krúpa preinvestoval (prerobil) na burze cca 2 miliardy Kč. Prehratými peňažnými prostriedkami sú však aj peniaze skupiny Arca Capital, ako aj prostriedky od Ing. Rastislava Veliča, ktorý ich na základe predchádzajúcej dohody s Pavlom Krúpom poskytol Pavlovi Krúpovi ako zálohu na kúpnu cenu za akcie spoločnosti EFIT, a.s. (IČO: 35 769 009), ktorá je jediným akcionárom obchodníka s cennými papiermi – spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. (IČO: 35 871 211).

Pavol Krúpa dohodu ohľadom budúceho prevodu akcií spoločnosti EFIT na Ing. Rastislava Veliča nedodržal a súčasne zálohu na kúpnu cenu za akcie v celom rozsahu minul (a nikdy ju nevrátil). Krúpa sa navyše usiluje poškodiť skupine Arca Capital tým, že prostredníctvom nezákonne zvolaného valného zhromaždenia spoločnosti EFIT, a.s. nezákonným spôsobom zmenil orgány spoločnosti EFIT, a.s. a následne nezákonne údajne zmenil aj orgány spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s. Skupina Arca Capital má podozrenie, že snaha Pavla Krúpu o nezákonné ovládnutie orgánov spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s., a tým aj o ovládnutie a ovplyvňovanie jej činnosti a fungovania, povedie k masívnemu poškodeniu klientov spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s., predovšetkým klientov, ktorým spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. obstarala investičné produkty niektorej zo spoločností zo skupiny Arca Capital.

Nemožno opomenúť, že Pavol Krúpa je historicky spojený so skupinou Arca Capital, keďže v minulosti bol akcionárom a štatutárom spoločnosti Arca Investments, a.s. ako materskej spoločnosti skupiny Arca Capital. Okrem iného bol aj štatutárnym orgánom spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s. Skupina Arca Capital až dodatočne pod vedením Rastislava Veliča zistila, že práve spoločnosť Arca Capital Bohemia, a.s. bola Krúpom zneužitá na jeho burzové hazardovanie, keďže Krúpa s disponentským oprávnením k účtom spoločnosti Arca Capital Bohemia, a.s. previedol z jej účtu na účet vtedy ním ovládanej spoločnosti KGI - Global Investments a.s. alebo na svoje osobné účty peňažné prostriedky vo výške cca 275 miliónov Kč. V čase Krúpovho pôsobenia v skupine Arca Capital Pavol Krúpa nenávratne premrhal aj ďalšie peňažné prostriedky do sporných projektov na Ukrajine – išlo o cca 2 miliardy Kč, ktoré sa bezvýsledne snažil spornými transakciami a schémami prikryť či aspoň niečo získať späť. Skupine Arca Capital týmto vznikli nenahraditeľné finančné straty, za ktoré však Pavol Krúpa doposiaľ neprevzal žiadnu zodpovednosť a k ukrajinským stratovým aktivitám sa vôbec nehlási.

To znamená, že Pavol Krúpa útočí na skupinu Arca Capital, ktorú však sám dostal do problémov – ako jej najväčší dlžník, ale aj v čase jeho pôsobenia v skupine Arca Capital svojimi zlými investičnými rozhodnutiami. Jeho útoky na Ing. Rastislava Veliča sú nezmyslené a sú navyše prejavom osobnej pomsty.  Začiatkom augusta 2020 totiž Ing. Rastislav Velič odmietol v mene Arca Capital sanovať dlhy Pavla Krúpu a nevyhovel Krúpovým požiadavkám na to, aby na spoločnosti ovládané Pavlom Krúpom boli prevedené aktíva zo skupiny Arca Capital či samotné akcie spoločnosti Arca Investments, a.s. (Pavol Krúpa totiž takouto cestou chcel uspokojiť svojich veriteľov, ktorých peňažné prostriedky minul na nevýhodné burzové obchody). Uvedené bolo katalyzátorom pre Krúpovu štvavú kampaň.

Nepriateľská šikanózna kampaň voči skupine Arca Capital začala v septembri 2020 distribúciou klamlivých letákov, oznamov a hoaxov, šíriacich rôzne poplašné správy (ako napr. hromadné prepúšťanie zamestnancov v podnikoch zo skupiny Arca Capital; bankrot a rozpredávanie majetku v potravinách Delia; dlhodobý výpadok kúrenia a dodávok teplej vody počas celej zimy v teplárňach vlastnených skupinou Arca Capital). V septembri 2020 ďalej nasledovalo medializovanie vymyslenej kauzy zmeniek p. Matovičovej, kedy boli verejnosti odprezentované klamlivé informácie o výške investície p. Matovičovej (investícia bola mediálne nafúknutá na takmer dvadsaťnásobok) a krivé obvinenia z vyplatenia investície, a teda zvýhodňovania pani Matovičovej. P. Matovičová však ako ostatní veritelia skupiny Arca Capital nebola vyplatená a bude uspokojovaná rovnakým spôsobom ako ostatní veritelia. Nemožno opomenúť ani kauzu údajného vyvádzania majetku zo skupiny Arca Capital, ktorá vyeskalovala až do zásahu NAKA v decembri 2020 v priestoroch Arca Capital. Iniciátorom zásahu NAKA bol opäť Pavol Krúpa.

Ďalšími účelovými krokmi Krúpu sú jeho právne ataky voči skupine Arca Capital, ktorých jediným cieľom je sabotovanie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. a spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (a nie Krúpom prezentovaná ochrana veriteľov). Zmarenie reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. a spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. najviac poškodí samotných veriteľov skupiny Arca Capital. Medzi spomínané šikanózne právne kroky, ku ktorým sa Krúpa priznáva, patrí napr. podanie návrhu na konkurz voči spoločnosti Arca Investments, a.s. počas jej dočasnej ochrany; uskutočnenie desiatok vyjadrení a iných podaní v rámci insolvenčného konania Arca Investments, a.s.; podanie množstva trestných oznámení založených na lžiach a fabuláciách Pavla Krúpu. Vyvrcholením útokov Pavla Krúpu sú aktuálne takmer dennodenné verejné krivé obvinenia a difamačné facebookové statusy Pavla Krúpu na adresu Rastislava Veliča a jeho kľúčových spolupracovníkov.

Ako príklad možno uviesť absurdné a vykonštruované obvinenie voči Rastislavovu Veličovi zo zapálenia auta Krúpovho synovca (túto fabuláciu Pavol Krúpa pravdepodobne účelovo napasoval na nasledovný medializovaný príbeh zo septembra 2020 https://bratislava.sme.sk/c/22489772/na-olivovej-ulici-horelo-auto.html). Medzi ďalšie verejne prezentované klamstvá patria krivé obvinenia z tunelovania skupiny Arca Capital, kedy Krúpovi nesedí ani len elementárna matematika. V rámci výmyslov napríklad Krúpa operuje s nadhodnotením nákladov pri realizácii projektu o viac než 15 miliónov eur nad skutočnú cenu prác (čiže podľa jeho obvinení mal stáť projekt x plus 15 miliónov eur), avšak v skutočnosti úhrnná cena všetkých nákladov nedosiahla hodnotu ani 12 miliónov eur.   

Vo vyššie uvedených veciach už bolo voči Pavlovi Krúpovi podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Skupina Arca Capital upozorňuje na skutočnosť, že iniciovanie a umelé priživovanie útokov voči skupine Arca Capital zo strany Krúpu nemôže byť zadarmo. Arca Capital sa pýta, odkiaľ má Pavol Krúpa peňažné prostriedky na financovanie jeho aktivít? Skupina Arca Capital má indície, že potrebné financie opäť raz pochádzajú len od klientov a iných veriteľov, ktorým Pavol Krúpa cez svoje spoločnosti dlží nemalé peňažné prostriedky. Či už ide o klientov, ktorým Krúpa predal dlhopisy a ktorí teraz márne čakajú na ich vyplatenie, alebo o akcionárov spoločnosti OH Investments Holding a.s. (IČO: 281 93 261), čakajúcich na vyplatenie ich investičných akcií. Rovnako zneužitými sú pravdepodobne aj prostriedky akcionárov spoločnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (IČO: 284 70 729), v rámci ktorej sa akcionári (pre podozrivé machinácie Pavla Krúpu a jeho spolupracovníkov) márne snažia o zmenu orgánov Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Pavol Krúpa však aj v uvedenom prípade je verný svojmu menu a zmene orgánov Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. sa bráni rôznymi účelovými obštrukciami.

Na záver si možno položiť otázku, kto bude v tomto boji víťazom? Určite nie veritelia Pavla Krúpu a jeho spoločností, pred ktorými sa Pavol Krúpa zatajuje a ním nastrčení formálni štatutári jeho spoločností s veriteľmi vôbec nekomunikujú. Veď prečo by aj mali komunikovať, keď nemajú čo. Nie je tu žiadny plán. Žiadne riešenie. Žiadna sebareflexia.  Sú tu len dlhy a dôkazy o aktivitách vykazujúcich znaky trestných činov. A napriek tomu Krúpa so svojimi spolupracovníkmi a rodinnými príslušníkmi pripravuje ďalšie mediálne výstupy, televízne reportáže a ďalšie nátlakové a diskreditačné akcie. To je Pavol Krúpa.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.