Pavol Krúpa pokračuje v uplatňovaní fiktivních pohledávek vůči skupině Arca Capital

25. 02. 2021

PRAHA/BRATISLAVA – Pavol Krúpa pokračuje v šikanózních útocích vůči skupině Arca Capital. Ve snaze účelově vzbudit dojem nadměrného zadlužení společností ze skupiny a iniciovat jejich insolvenční řízení, uplatňuje vůči nim fiktivní pohledávky. Věřitelé společností ovládaných Pavlom Krúpou přitom nadále netuší, jakým způsobem budou uspokojené jejich pohledávky z dluhopisů a jiných právních titulů ze strany Pavla Krúpy, resp. jím fakticky ovládaných společností. O způsob řešení Krúpových závazků se intenzivně zajímá i samotná skupina Arca Capital, jelikož právě vůči jejím společnostem má Pavol Krúpa a jeho společnosti největší dluhy. Splacení těchto dluhů by do skupiny Arca Capital mohlo přinést další finanční prostředky, které by skupina použila v rámci svého reorganizačního plánu k uspokojení svých věřitelů.

Pavol Krúpa, používá vůči svým obchodním soupeřům stále stejné praktiky. Proti společnostem ze skupiny Arca Capital uplatňuje neexistující a vymyšlené pohledávky, případně takovými pohledávkami obchoduje a převádí je na třetí osoby. Uplatňování vykonstruovaných pohledávek používá jako jeden z prostředků na podávání šikanózních insolvenčních návrhů, které v mnoha případech způsobují dotčeným společnostem vážné majetkové a reputační škody. Společnosti, fakticky ovládané a řízené Pavlom Krúpou, čelí v mnoha případech za takovéto šikanózní a nepoctivé jednání hrozbě uložení pořádkové pokuty ze strany příslušných soudů, případně hrozbě přiznání náhrady škody dané společnosti, která byla poslána do insolvence na základě pochybných a krajně sporných Krúpových pohledávek. Můžeme zde poukázat na poslední medializovaný případ z ledna 2021, kdy Krajský soud v Ostravě uložil společnosti Serbina Consulting a.s. (IČO: 048 61 116), k níž se Pavol Krúpa historicky hlásil, aby společnosti Heimstaden Czech s.r.o. (s původním obchodním jménem RESIDOMO, s.r.o., IČO: 052 53 268) nahradila újmu ve výši 800 tisíc korun českých, která jí vznikla v důsledku podání účelového insolvenčního návrhu ze strany společnosti Serbina Consulting a.s. (zdroj: https://bytoverekonstrukce.cz/heimstaden-vyhral-soud-s-miliardarem-krupou/).

Obdobný útok v podobě podání účelového návrhu na zahájení insolvenčního řízení zažila v průběhu února 2021 i společnosti z portfolia Arca Capital – společnost Riverland s.r.o. (IČO: 049 59 507). Důvodem podání insolvenčního návrhu jsou vymyšlené pohledávky Pavla Krúpy na zaplacení úplaty za zprostředkování bankovního úvěru společnosti Riverland s.r.o. a za převzetí ručení za splacení tohoto bankovního úvěru. Navrhovatel insolvenčního návrhu získal tyto vymyšlené pohledávky údajně právě od Pavla Krúpy. Pohledávky na zaplacení úplaty mají vyplývat z údajných dohod mezi Pavlom Krúpou a společností Riverland s.r.o. o úplatě za zprostředkování úvěru a převzetí garance, které však Pavol Krúpa ani navrhovatel insolvenčního návrhu nikde nepředložili (a to z jednoduchého důvodu – takovéto dohody totiž neexistují). Pavol Krúpa bankovní úvěr pro společnost Riverland s.r.o. nezprostředkoval, a už vůbec ne za úplatu. Stejně tak platí, že ručení za předmětný úvěr neposkytl za úplatu. Za závazky společnosti Riverland s.r.o. se Pavol Krúpa zaručil bezúplatně z titulu svého postavení jakožto tehdejšího akcionáře a koncového uživatele výhod společnosti Arca Investments, a.s., která je společníkem společnosti Riverland s.r.o. Poskytnutí bezúplatného ručení za závazky ovládaných společností ze strany koncového uživatele výhod / akcionáře určité společnosti je běžnou obchodní praxí a požadavkem ze strany financujících bank. Důvod bezplatnosti poskytnutí ručení ze strany koncového uživatele výhod je daný samotným postavením tohoto ručitele. Jakožto koncový uživatel výhod dlužníka využívá totiž ručitel všech výhod vyplývajících z podnikání dlužníka.

V souvislosti s vymyšlenými pohledávkami Pavla Krúpy vůči společnostem ze skupiny Arca Capital z titulu údajných úplat za ručení, převzetí jiného zabezpečení či údajné zprostředkování bankovního financování musí skupina Arca Capital zdůraznit, že na rozdíl od vymyšlených pohledávek Pavla Krúpy mají společnosti ze skupiny Arca Capital, jakožto i majoritní akcionář společnosti Arca Investments, a.s., Ing. Rastislav Velič, vůči Pavlu Krúpovi a jeho společnostem stamilionové pohledávky. Samotný Pavol Krúpa, jakožto fyzická osoba, má vůči společnostem Arca Investments, a.s., Arca Capital Slovakia, a.s., Arca Capital Bohemia, a.s., stejně jako vůči Ing. Rastislavu Veličovi, závazky stamilionového rozsahu. Jedná se zejména o pohledávky na vrácení půjček či pohledávky na vrácení záloh na kupní ceny za transakce, při nichž Pavol Krúpa nedodržel dohody a tyto se nezrealizovaly. Pohledávky vůči Krúpovi mají společnosti ze skupiny Arca Capital řádně vedeny v účetnictví každoročně ověřovaném ze strany auditorů. Jak už bylo uvedeno, dlužníkem skupiny Arca Capital je nejen samotný Pavol Krúpa, ale i společnosti fakticky či právně ovládané jím či jeho synovcem Jurajem Krúpou. Otázka vymahatelnosti těchto pohledávek však ve skupině Arca Capital vzbuzuje odůvodněné obavy. Je totiž veřejně známo, že o finanční prostředky získané od skupiny Arca Capital, stejně jako od vlastních klientů Pavla Krúpy, kteří si zakoupili investiční produkty jeho společností [např. Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069); BGQ Czech, a.s. (IČO: 042 81 152); Pozitive Energy, a.s. (IČO: 279 43 046], Pavol Krúpa nerozvážně přišel při obchodování na burze.

Skupina Arca Capital, stejně jako další věřitelé Pavla Krúpy a jeho společností čekají na jím navržený plán uspokojení věřitelů či plán jiného řešení. Arca Capital má však obavy, že Pavol Krúpa žádný takový plán nepřipravuje. Naopak má podezření, že Pavol Krúpa připravuje strategii, jak se vyhnout uspokojení svých věřitelů a jak uniknout jakékoli zodpovědnosti. Tomuto podezření nasvědčuje i skutečnost, že Pavol Krúpa už několik měsíců provádí změny v obchodních společnostech, ke kterým se historicky veřejně přiznával. Příkladem je společnosti Acquisition Capital, a.s. (IČO: 241 36 069), na jejíž podezřelé korporátní změny ve vlastnictví i řídící struktuře upozornila skupina Arca Capital ve svém předchozím stanovisku (zdroj: https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/skupina-arca-capital-viac-nemoze-verejne-mlcat-je-pripravena-poskytnut-plnu-sucinnost-pri-vysetrovani-podnikatelskych-aktivit-pavla-krupu1). Na pozici jediného člena představenstva společnosti Acquisition Capital, a.s., která v roce 2017 emitovala dluhopisy splatné v červnu 2020, nahradila v dubnu 2018 Pavla Krúpu mladá, byznysově nezkušená umělkyně Martina Hekerová. Na této pozici následně Martinu Hekerovou nahradilalednu 2021 společnost Services of Serbin s.r.o. (IČO: 070 25 475), a to zpětně s účinností k 31. srpnu 2020. Základní jmění společnosti Services of Serbin s.r.o. činí 1 korunu českou a jejím statutárním zástupcem je neznámý Ing. Michal Pavlík.

Poté, co skupina Arca Capital upozornila na podezřelé změny v Krúpových společnostech, začala se o uvedené záležitosti zajímat i média. Pavol Krúpa veřejně a mediálně odůvodňuje vykonané korporátní změny tvrzením, že novými statutárními zástupci jeho společností jsou tzv. krizový manažeři. Skupina Arca Capital má však vážné podezření, že novými statutárními zástupci nejsou kvalifikovaní profesionálové, jejichž úkolem je vyřešení krizové finanční situace, nýbrž osoby bez potřebné kvalifikace a odbornosti (obzvlášť bez znalosti investičních produktů a kapitálového trhu), jejichž jediným úkolem je formálně figurovat v obchodním rejstříku jakožto jednatelé / členové představenstva (tzv. bílí koně). Najímání nekvalifikovaných osob ze strany Pavla Krúpy přitom není žádnou novinkou. V minulosti v Krúpových společnostech figurovala již zmiňovaná herečka Martina Hekerová či modelka Kamila Serbinová.

Skupina Arca Capital bohužel očekává stupňování ataků ze strany Pavla Krúpy, ať už v podobě uplatňování fiktivních pohledávek, podávání účelových insolvenčních návrhů, uskutečňování tendenčních mediálních výstupů či maření restrukturalizačních procesů společností ze skupiny Arca Capital. Jedním z těchto útoků, který zjevně směřoval proti zájmu věřitelů skupiny Arca Capital, bylo zaslání dopisu s křivými obviněními vůči Arca Capital. Tento dopis byl adresován Blantyre Capital, strategickému partnerovi skupiny Arca Capital, a jeho cílem byla snaha o zmaření dlouhodobého partnerství mezi oběma skupinami.

Skupina Arca Capital chce své věřitele ujistit, že se plně koncentruje na reorganizaci společností Arca Investments, a.s. a Arca Capital Slovkia, a.s. a na nastavení plánu, který jejím věřitelům přinese co nejvyšší míru uspokojení. Je však nutné, aby se společnost Arca Capital zabývala také Pavlem Krúpou, jelikož právě on a jeho společnosti jsou největším dlužníkem společností z portfolia Arca Capital. Vymožení pohledávek vůči Krúpovi a jeho společnostem by do skupiny Arca Capital mohlo přinést další finanční prostředky, které by v rámci reorganizačního plánu mohly být použity na uspokojení věřitelů skupiny Arca Capital.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.