Zmena reštrukturalizačného správcu spoločnosti Arca Capital Slovakia

16. 04. 2021

Okresný súd Bratislava I na základe uznesenia zo dňa 13. apríla 2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15. apríla 2021, rozhodol o výmene reštrukturalizačného správcu. Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu nadobudlo právne účinky dňa 16. apríla 2021 (t.j. deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku).

Pôvodný reštrukturalizačný správca JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633, sa funkcie správcu vzdal pre svoj konflikt záujmov.

Novým reštrukturalizačným správcom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je s účinkami od 16. apríla  2021 spoločnosť INSOLVENCY GROUP, k.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, značka správcu: S1768.

Pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je podstatnou informáciou, že tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) riadne doručili prihlášku svojej pohľadávky pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, už nemusia nanovo / opätovne doručiť svoju prihlášku novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s.

Naopak, tí veritelia, ktorí do 15. apríla 2021 (vrátane) nedoručili svoju prihlášku pôvodnému reštrukturalizačnému správcovi, musia svoje prihlášky doručiť výlučne novo ustanovenému správcovi – spoločnosti INSOLVENCY GROUP, k.s. V prípade, že po 16. apríli 2021 bude prihláška pohľadávky doručená ešte pôvodnému správcovi JUDr. Petrovi Vrábelovi, bude platiť, že na takúto prihlášku sa nebude prihliadať.

Uznesenie o výmene reštrukturalizačného správcu je verejne prístupné tu:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2869889.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.