Začatie konkurzného konania voči Arca Investments na Slovensku na základe návrhu RYG Investments neohrozuje jej reorganizáciu

09. 06. 2021

BRATISLAVA – Na základe návrhu spoločnosti RYG Investments vydal Okresný súd Bratislava I uznesenie o začatí konkurzného konania voči spoločnosti Arca Investments na Slovensku. Štatutárnym orgánom spoločnosti RYG Investments je Pavol Krúpa, ktorý dlží spoločnosti Arca Investments  a ostatným spoločnostiam zo skupiny Arca Capital približne 10 miliónov eur. Začatie slovenského konkurzného konania voči Arca Investments však nepredstavuje hrozbu pre priebeh a úspešné zavŕšenie reorganizácie spoločnosti Arca Investments, ktorá má byť dosiahnutá prostredníctvom paralelne prebiehajúcich insolvenčných konaní vo forme reorganizácie (reštrukturalizácie) v Českej republike a na Slovensku. 

Spoločnost Arca Investments poverila slovenského správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a prípravou návrhu na povolenie reorganizácie na Slovensku. Z uvedeného dôvodu spoločnosť Arca Investments požiada o prerušenie slovenského konkurzného konania začatého na základe návrhu Krúpovej spoločnosti RYG Investments. Na základe návrhu na povolenie reštrukturalizácie sa má začať reštrukturalizačné konanie  spoločnosti Arca Investments, ktoré bude mať pred začatým konkurzným konaním prednosť, keďže reštrukturalizácia prinesie veriteľom oveľa vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok než konkurz. Po povolení reštrukturalizácie na Slovensku bude konkurzné konanie v celom rozsahu zastavené.

„Od samotného začiatku jasne hovoríme, že reštrukturaluzácia je pre veriteľov našej spoločnosti výrazne výhodnejšia. Preto sme poverili slovenského správcu prípravou reštrukturalizačného posudku. Z uvedeného dôvodu požiadame o prerušenie konkurzného konania. Jsme si istí, že reštrukturalizačný posudok výhodnosť reštrukturalizácie jasne preukáže,“ vysvetľuje majoritný akcionár skupiny Arca Capital Rastislav Velič.

Paralelne v Čechách prebieha na základe návrhu Arca Investments insolvenčné konanie, v ktorom sa Arca Investments domáha riešenia svojej situácie formou reorganizácie. K dnešnému dňu české súdy právoplatne nerozhodli, či má v Čechách prebiehať hlavné insolvenčné konanie alebo vedľajšie. Vrchný súd v Prahe teraz rozhoduje o odvolaní skupiny veriteľov spoločnosti Arca Investments, ktorí požadujú, aby hlavné insolvenčné konanie prebehlo v Českej republike.

Spoločnost Arca Investments a viac než 80 % jej veriteľov preferujú práve Českú republiku. „Naše aktivity i veritelia pochádzajú primárne z Českej republiky. Z pohľadu európskej judikatúry do Českej republiky hlavné konanie jednoznačne patrí,“ hovorí Velič.

Spoločnosť Arca Investments dopĺňa, že iniciovanie slovenského konkurzného konania voči Arca Investments zo strany Krúpovej spoločnosti RYG Investments je jednou z mnohých deštrukčných aktivít Pavla Krúpu voči skupine Arca Capital. Pavol Krúpa sa podaním návrhu na začatie konkurzného konania voči Arca Investments usiluje odkloniť pozornosť svojich veriteľov a médií od jeho platobne neschopných spoločností. Na rozdiel od spoločnosti Arca Investments a skupiny Arca Capital ako takej, ktoré majú reálnu snahu o dosiahnutie čo najvyššieho uspokojenia pre svojich veriteľov, tak spoločnosti Pavla Krúpu nemajú svojim veriteľom čo ponúknuť. Do konkurzu smerujú práve Krúpove zadĺžené a platobne neschopné spoločnosti KGI - Global Investments a Acquisition Capital.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.