Stanovisko Arca Investments, a.s. k insolvenčnému návrhu

22. 09. 2020

PRAHA/BRATISLAVA - Insolvenčné konanie, ktoré bolo začaté minulý piatok voči spoločnosti Arca Investments, a.s. na základe návrhu veriteľa na začatie insolvenčného konania v Českej republike, bolo zastavené.


Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 16. septembra 2020 bolo predĺžené trvanie dočasnej ochrany podnikateľov. Dočasná ochrana, ktorá bola spoločnosti Arca Investments, a.s. poskytnutá slovenskými súdmi s účinkami od 02. júla 2020 podľa Lex Corona (t.j. slovenského zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení neskorších predpisov), tak bude trvať do 31. decembra 2020.

Dočasná ochrana predstavuje časovo limitované moratórium, ktoré podnikateľom postihnutým dôsledkami koronakrízy poskytuje určitý časový priestor na konsolidáciu prevádzky ich podniku. Podľa Lex Corona platí, že počas dočasnej ochrany sa konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané po 12. marci 2020, prerušujú. Vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou teda nie je možné.

Dňa 18. septembra 2020 bol voči spoločnosti Arca Investments, a.s. podaný návrh na začatie insolvenčného konania v Českej republike. Dnes, dňa 22. septembra 2020, Mestský súd v Prahe uznesením začaté insolvenčné konanie zastavil. Spoločnosť Arca Investments, a.s. od začiatku považovala predmetný veriteľský návrh na začatie insolvenčného konania podaný v Českej republike za účelový, bezdôvodný a tendenčný návrh, snažiaci sa umelo obísť účinky dočasnej ochrany podľa slovenského Lex Corona.

Mestský súd v Prahe, okrem iného, vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že dočasnú ochranu poskytnutú jedným členským štátom Európskej únie v dôsledku prijatia opatrení na odvrátenie následkov pandémie COVID-19 by mali rešpektovať aj súdy ostatných štátov Európskej únie.


Zložitá situácia spôsobená pandémiou choroby COVID-19 spôsobila spoločnosti Arca Investments, a.s. rozsiahle škody. Vzniknutú situáciu sa spoločnosť Arca Investments, a.s. snaží vyriešiť v prospech všetkých veriteľov. Za všetkých okolností je však potrebné dodržiavať právne predpisy a dočasnú ochranu je nutné rešpektovať.


Predseda predstavenstva R. Velič uviedol, že „Sme si vedomí, že sa niektoré skupiny snažia využiť súčasnú situáciu k vytvoreniu nestability, ktorú následne využijú vo svoj prospech. Ich prospech však nie je súladný s prospechom našich veriteľov. Stále veríme v nájdenie rozumného riešenia súčasnej situácie a žiadame našich veriteľov o trpezlivosť do konca dočasnej ochrany.“

Spoločnosť Arca Investments, a.s. spolu so svojím tímom odborníkov aktívne využíva čas pod dočasnou ochranou na nájdenie strategického investora pre spoločnosť Arca Investments, a.s. a na internú reorganizáciu spoločnosti Arca Investments, a.s. a celej skupiny Arca Capital, ktorá vyústi do prípravy plánu pro uspokojenie veriteľov. Spoločnosť Arca Investments, a.s. aktuálne zvažuje viaceré možné varianty internej reorganizácie. Cieľom spoločnosti Arca Investments, a.s. je zvoliť čo najvhodnejší scenár pre jej veriteľov a obchodných partnerov.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. sa musí striktne ohradiť voči viacerým medializovaným informáciám, ktoré výrazne poškodzujú spoločnosť Arca Investments, a.s. a skupinu Arca Capital, či už tým, že sabotujú alebo výrazne sťažujú nájdenie vhodného strategického investora, ako aj šíria znepokojivé klamstvá medzi investormi ohľadom bankrotu či skrachovania skupiny Arca Capital alebo ohľadom žiadneho, resp. nízkeho uspokojenia ich pohľadávok.Sledovaným cieľom spoločnosti Arca Investments, a.s. počas dočasnej ochrany je presný opak, a to získanie času na vhodnú konsolidáciu portfólia skupiny Arca Capital, ktorá zabezpečí uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Predseda predstavenstva R. Velič v tejto súvislosti uviedol, že: „Kľúčové projekty skupiny Arca Capital sú plne funkčné.“

Interná reorganizácia spoločnosti Arca Investments, a.s. počas dočasnej ochrany má preto zmysel a nemožno ju obchádzať tým, že veriteľský návrh na vyhlásenie na konkurzu bude podaný v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike. Všetky členské státy Európskej únie by mali preto rešpektovať účinky poskytnutia dočasnej ochrany podľa slovenského Lex Corona.

Autor: Arca Capital, barcikova@arcacapital.com
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.