Oznámenie výsledkov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Arca Investments, a.s.

18. 01. 2021

Skupina Arca Capital touto cestou oznamuje výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Arca Investments, ktoré s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu prebehlo korešpondenčným hlasovaním. Rastislav Velič aj naďalej zostáva predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investments. Fakticky nedošlo k žiadnemu rozšíreniu jeho právomocí, nakoľko ako člen a od marca roku 2018 taktiež ako predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments, je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Akcionári spoločnosti Arca Investments schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 spoločne s hospodárskym výsledkom spoločnosti Arca Investments, prijali zmenu stanov, ktorou zosúladili počet členov predstavenstva s faktickým stavom a zvolili dozornú radu spoločnosti Arca Investments v mierne novom zložení. Súčasne akcionári spoločnosti Arca Investments neprijali návrhy minoritného akcionára, P. Krištofoviča na voľbu nových členov predstavenstva spoločnosti Arca Investments, a to. P. Krištofoviča a P. Krúpu.

Dnešné vyjadrenie minoritného akcionára P. Krištofoviča pritom vníma skupina Arca Capital ako zjavne tendenčné, nakoľko valné zhromaždenie prebehlo v súlade so zákonom. Riadna individuálna účtovná závierka spoločne s pozvánkou boli tomuto akcionárovi odoslané už v novembri, návrh stanov ako aj návrh zoznamu osôb, ktoré boli navrhnuté za členov dozornej rady Arca Investments na základe požiadavky P. Krištofoviča, boli odoslané na prelome novembra a decembra 2020.

Inak než, že ide o tendenčné konanie, nie je možné interpretovať ani fakt, že minoritný akcionár P. Krištofovič najprv navrhol doplnenie programu, o ktorom následne odmietol hlasovať.

„Tak ako samotný návrh na zvolenie P. Krištofoviča za člena predstavenstva a P. Krúpu za predsedu predstavenstva spoločnosti Arca Investments, ako aj túto absurdnú reakciu zo strany P. Krištofoviča je nutné považovať výlučne ako snahu o ďalší mediálny výstup, ktorého cieľom je odklonenie pozornosti od záväzkov značného rozsahu, ktoré obe tieto osoby voči skupine Arca Capital majú“ vysvetľuje R. Velič, predseda predstavenstva spoločnosti Arca Investments.

„Ani jeden z nich sa nijako nepodieľa na riešení našej súčasnej situácie, ani na príprave reorganizačného plánu, ktorý pre nás zostáva naďalej prioritou. Je teda otázne, koho prospech sledujú svojimi neustálymi mediálnymi atakmi a obštrukciami rôzneho charakteru,“ dodáva R. Velič.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.