Oficiálne stanovisko skupiny Arca Capital k mediálnym útokom a k špekulatívnym snahám o odkup pohľadávok svojich veriteľov

10. 09. 2020

PRAHA/BRATISLAVA – Investičná skupina Arca Capital sa dôrazne ohradzuje proti mediálnym útokom, ktoré voči nej v médiách vedie jej bývalý akcionár Pavol Krúpa. Toto jeho počínanie vnímáme ako účelovú snahu zmariť vstup investora do skupiny Arca Capital, vystrašiť veriteľov a docieliť lacné odkúpenie pohľadávok voči skupine Arca Capital.

Skupina Arca Capital týmto prostredníctvom Ing. Rastislava Veliča, predsedu predstavenstva materskej spoločnosti Arca Investments, a.s., reaguje na mediálne útoky, ktoré sú proti nej v poslednej dobe sústredene a zjavne cielene vedené v súvislosti s vyhláseným moratóriom resp. dočasnou ochranou pred veriteľmi, na uvedenú materskú spoločnosť.

Hlavnou postavou tejto mediálnej kampane je bývalý akcionár a zakladateľ materskej spoločnosti Ing. Pavol Krúpa. Svoje útoky vedie s tvrdením o svojich údajných pohľadávkach voči skupine Arca Capital. Skutočnosť je taká, že sám Ing. Pavol Krúpa je významným dlžníkom skupiny Arca Capital a časť veriteľov skupiny Arca Capital bude možné uspokojiť práve z pohľadávok voči Ing. Pavlovi Krúpovi, pokiaľ svoje finančné záväzky riadne a včas uhradí. Jeho osobné úsilie o dehonestovanie doterajšej snahy k nájdeniu najlepšieho a najvhodnejšieho riešenia k úhrade záväzkov skupiny Arca Capital je tak vedené zjavne s cieľom zabrániť či sťažiť vymáhaniu pohľadávok velkého objemu voči jemu samotnému. Uvedené zjavne účelové a skupinu Arca Capital poškodzujúce konanie Ing. Pavla Krúpu, proti ktorému sa skupina Arca Capital chystá brániť všetkými dostupnými právnymi prostriedkami, pritom rozhodne nie je prekvapujúce, nakoľko Ing. Pavol Krúpa bol v roku 2017 Českou národnou bankou pre svoje závažné správne delikty spáchané v tej dobe spoločnosťami ním ovládanými, označený za nedôveryhodnú osobu, viď http://docplayer.cz/104866005-R-o-z-h-o-d-n-u-t-i-o-d-u-v-o-d-n-e-n-i.html.

 

Skupina Arca Capital vníma, že Ing. Pavol Krúpa sa svojím konaním okrem iného snaží motivovať konkurenčné finančné subjekty, pričom o ich skutočnej motivácii v celej veci je možné len špekulovať. Je však možné sa domnievať, že ich cieľom rozhodne nie je ochrana záujmov všetkých veriteľov, ale predovšetkým výhodné skupovanie pohľadávok voči skupine Arca Capital, pričom ponúkaná cena nemusí zodpovedať hodnote majetku skupiny Arca Capital, nakoľko z rozpredaja či správy môžu byť následne pohľadávky jednotlivých veriteľov uhradené, a to či už v plnej výške či sčasti.

Arca Capital v súčasnej dobe vlastní a spravuje rozsiahle majetkové portfólio, ktoré je v podobe majetkových účastí v rôznych koncernových spoločnostiach sústredené do rozličných odvetví, ako napr.  automobilový priemysel, energetika, zdravotnícky sektor, developerská činnosť, finančné služby, pracovné agentúry, ubytovacie a rekreačné služby. Uvedené majetkové portfólio bolo zámerne budované takto rôznorodo a to za účelom toho, aby bola skupina Arca Capital schopná odolať akýmkoľvek výkyvom na hospodráskych trhoch a aby tak boli ochránené vklady investorov, ktorí s dôverou desaťročie zverovali svoje úspory k ich zhodnoteniu práve do skupiny Arca Capital.

Bohužiaľ, nanajvýš nepredvídateľná a svojím rozsahom výnimočná pandémia Covid 19 celosvetovo zasiahla ekonomiku, Česko a Slovensko nevynímajúc a to takým spôsobom, že ekonomiky štátov boli doslova „vypnuté“ a v podstate nebolo možné prevádzkovať podnikanie prakticky v žiadnom zo spomenutých odvetví. Táto situácia viedla k tomu, že spoločnosť Arca Investments, a.s., materská spoločnosť celej skupiny Arca Capital, bola nútená požiadať o moratórium, resp. dočasnú ochranu pred veriteľmi.

 

Vyhlásené moratórium, resp. dočasná ochrana pred veriteľmi v žiadnom prípade neznamená, že by skupina Arca Capital nehodlala splniť svoje záväzky voči všetkým veriteľom – naopak, pracuje na tom, aby bol s odbornou starostlivosťou pripravený reorganizačný resp. reštrukturalizačný plán, ktorý materskej spoločnosti a celej skupine Arca Capital pomôže nájsť riešenie k úhrade pohľadávok veriteľov, a to čiastočné či úplné. Konečná podoba uspokojenia všetkých veriteľov bude teda závislá na zostavení podrobného reorganizačného resp. reštrukturalizačného plánu, podľa ktorého bude dochádzať k takému speňažovaniu alebo spravovaniu majetku, ktoré umožní postupné uspokojenie všetkých veriteľov a to s predbežným odhadom v rozmedzí 50 – 100%, v závislosti na požiadavkach veriteľov na ich uspokojení v čase.

Uvedený predpoklad môže byť pritom zásadným spôsobom upravený a pohľadávky veriteľov uspokojené rýchlejšie, pokiaľ sa podarí úspešne dojednať vstup nového investora do skupiny Arca Capital, ktorému nepôjde prednostne o lacné skupovanie pohľadávok od jednotlivých veriteľov, ale o celkovú stabilizáciu skupiny Arca Capital a využitie jej majetkového potenciálu na takú úroveň, ktorá umožní vyporiadanie pohľadávok jednotlivých veriteľov a následný rast celej skupiny.

 

Autor: Arca Capital, barcikova@arcacapital.com
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.