Arca Capital Slovakia, a.s. predkladá veriteľskému výboru prepracovaný reštrukturalizačný plán

12. 10. 2021

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. predkladá veriteľskému výboru prepracovaný reštrukturalizačný plán. Prepracovaný reštrukturalizačný plán ponúka nezabezpečeným veriteľom oproti pôvodnej verzii reštrukturalizačného plánu uspokojenie pohľadávok až do výšky 72,98 % v priebehu piatich rokov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. pri vypracovaní reštrukturalizačného plánu a posudzovaní pripomienok veriteľského výboru kládla dôraz na jeho reálnosť a udržateľnosť, ako aj na spoločný záujem veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

12. október 2021 je posledným dňom na posúdenie a zapracovanie pripomienok veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Po posúdení priechodnosti a zákonnosti pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. predkladá päťčlennému veriteľskému výboru prepracovaný reštrukturalizačný plán. V pláne sa počíta s vytvorením funkcie interim manažéra, ktorý ako nezávislý odborník bude garantom napĺňania cieľov reštrukturalizačného plánu. Funkciu interim manažéra bude vykonávať profesionál vybratý v rámci tendra dozorným správcom spomedzi kandidátov identifikovaných renomovanou personálnou agentúrou.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. v prepracovanom pláne zohľadnila požiadavku veriteľského výboru na zvýšenie miery uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov. Súčasne však spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. musela v reštrukturalizačnom pláne mieru uspokojenia veriteľov nastaviť podľa jej podnikateľských možností a plánovaných forecastov (prognóz) tak, aby bol pripravený reštrukturalizačný plán reálny a udržateľný. Nezabezpečení veritelia majú podľa prepracovaného reštrukturalizačného plánu získať uspokojenie ich pohľadávok až do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov. Takáto výška uspokojenia nezabezpečených veriteľov je v pláne nastavená pre prípad úspechu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. v incidenčných sporoch, ktoré iniciovali veritelia s popretými pohľadávkami.

Osud veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je po predložení prepracovaného reštrukturalizačného plánu v rukách päťčlenného veriteľského výboru, ktorý tvoria spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., spoločnosť Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, poslední dvaja spomínaní zastúpení spoločnosťou Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Veriteľský výbor má 15 dní na svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu. Zamietnutie reštrukturalizačného plánu by automaticky smerovalo k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu zo strany reštrukturalizačného správcu. Päťčlenný veriteľský výbor do 15 dní rozhodne, či nezabezpečení veritelia budú uspokojovaní v konkurze, kde sa kalkuje s mierou uspokojenia cca vo výške 22 %, alebo v reštrukturalizácii podľa pripraveného reštrukturalizačného plánu, podľa ktorého sa za stanovených podmienok počíta s uspokojením pohľadávok nezabezpečených veriteľov až do výšky 72,98 %.

Snahou spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. bolo vytvoriť vyvážený a spravodlivý reštrukturalizačný plán, ktorý reflektuje spoločný záujem prihlásených veriteľov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. verí, že sa veriteľský výbor rozhodne v prospech veriteľov a podporí jej reštrukturalizáciu, a tým umožní veriteľom hlasovať o schválení reštrukturalizačného plánu na záverečnej schvaľovacej schôdzi.

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.