OZNÁMENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

29. 03. 2023

spoločnosti Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35 975 041, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3788/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 17.03.2023 o 11:00 hod. v sídle Spoločnosti (ďalej len „MVZ“), v zmysle ust. § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Výsledky hlasovania v bode 3 a 4 programu MVZ:

K bodu 3. programu MVZ:

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 s nasledovným výsledkom: 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy:  120 (100 %)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných akcionárov: 100 (100 %)
Odovzdané platné hlasy prítomných akcionárov predstavujú pomernú 
časť základného imania a všetkých hlasov všetkých akcionárov vo výške:  100 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za:  70 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti:  30 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo:  0 %

Na základe výsledkov hlasovania MVZ prijalo nasledovné uznesenie č. 2:

„MVZ odvoláva z funkcie člena a predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Rastislava Veliča, (osobné údaje pre účely tohto oznámenia sú anonymizované), a to s účinnosťou ku dňu 17.03.2023.“.

K bodu 4. programu MVZ:

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 s nasledovným výsledkom: 

Celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy:  120 (100 %)
Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných akcionárov: 100 (100 %)
Odovzdané platné hlasy prítomných akcionárov predstavujú pomernú 
časť základného imania a všetkých hlasov všetkých akcionárov vo výške:  100 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za:  70 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti:  30 %
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo:  0 %

Na základe výsledkov hlasovania MVZ prijalo nasledovné uznesenie č. 3:

„MVZ volí do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti a vymenúva do funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti Ing. Rastislava Veliča (osobné údaje pre účely tohto oznámenia sú anonymizované), a to s účinnosťou odo dňa 18.03.2023.“.

S úctou, 


Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.