Oznámenie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. o podmienkach vydania peňazí zo solučnej úschovy zriadenej z dôvodu odôvodnených pochybností o tom, kto je veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

09. 01. 2023

Vážení veritelia,

 

spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“) si dovoľuje informovať svojich veriteľov, že dňa 29.12.2022 spoločnosť Arca Capital Slovakia spísala notársku zápisnicu o solučnej úschove peňazí za účelom splnenia jej záväzku zaplatiť prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia (ďalej len „Notárska úschova 2“).

 

Spoločnosť zriadila Notársku úschovu 2 u Notárskeho úradu JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Budova Tower 5, 7. poschodie (ďalej len „Notársky úrad“).

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia poskytla do Notárskej úschovy 2 prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia v tých prípadoch, kedy mala spoločnosť Arca Capital Slovakia odôvodnené pochybnosti o tom, kto je jej veriteľom oprávneným na poskytnutie prvej splátky plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia.

 

Zoznam pôvodných veriteľov spolu so špecifikáciou pohľadávok, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia a zoznam osôb uplatňujúcich si právo na plnenie z týchto pohľadávok prihlásených do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia (zoznam pôvodných veriteľov spolu so zoznamom osôb uplatňujúcich si právo na plnenie ďalej len „Zoznam veriteľov“), ktorý v neanonymizovanej verzii s osobnými údajmi dotknutých osôb, výškou zistených pohľadávok a výškou prvej splátky tvorí prílohu 1 zápisnice o Notárskej úschove 2, je nasledovný:

 

Pôvodný veriteľ

Osoba uplatňujúca právo

Pohľadávka

Súdne konanie

Splátka

Meno a priezvisko

Adresa

Rodné číslo

Meno a priezvisko 2

Adresa 2

Rodné číslo/dátum nar.

Pohľadávka v zistenom rozsahu

Právny titul pohľadávky

Sp. zn.

Splátka č. 1 - účet veriteľa / not. Úschova

Anna Nádaždyová

osobný údaj

osobný údaj

Peter Nádaždy

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Attila Nagy

osobný údaj

osobný údaj

Mária Hankociová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Mária Hankociová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Mária Hankociová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Angela Jakabová

osobný údaj

osobný údaj

Gejza Jakab

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Gabriel Adamec

osobný údaj

osobný údaj

Marek Andrejčák

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marek Andrejčák

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marek Andrejčák

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marek Andrejčák

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Vladimír Kovarík

osobný údaj

osobný údaj

Anna Kovaríková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Ján Jacko

osobný údaj

osobný údaj

Marek Andrejčák

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Štefan Jacko

osobný údaj

osobný údaj

Danka Jacková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Danka Jacková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Danka Jacková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Mária Jackaninová

osobný údaj

osobný údaj

Marta Tichá

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marta Tichá

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marta Tichá

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marta Tichá

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Marta Tichá

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Jozef Hankoci

osobný údaj

osobný údaj

Jana Hankociová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Jana Hankociová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Andrea Laciková

osobný údaj

osobný údaj

Radovan Lacika

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Radovan Lacika

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Radovan Lacika

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Jana Tibenská

osobný údaj

osobný údaj

Eva Podolská

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Viera Križankovičová

osobný údaj

osobný údaj

Eva Podolská

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Eva Podolská

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Eva Podolská

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Vladimír Podolský

osobný údaj

osobný údaj

Eva Podolská

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Anna Szabová

osobný údaj

osobný údaj

Monika Horváthová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Miloš Kozový

osobný údaj

osobný údaj

Vladimír Kozový

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Vladimír Kozový

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Vladimír Kozový

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Vladimír Kozový

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Zdeněk Volný

osobný údaj

osobný údaj

Mária Volná

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Marta Cíbiková

osobný údaj

osobný údaj

Silvia Cíbiková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Silvia Cíbiková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Silvia Cíbiková

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Anna Sýkorová

osobný údaj

osobný údaj

Katarína Melišová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Katarína Melišová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Katarína Melišová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Alena Dunajská

osobný údaj

osobný údaj

Róbert Dunajský

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Róbert Dunajský

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Marta Braunsteinerová

osobný údaj

osobný údaj

Michal Braunsteiner

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

Cyril Koleník

osobný údaj

osobný údaj

Mária Klimešová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

osobný údaj

osobný údaj

Mária Klimešová

osobný údaj

osobný údaj

dôverné

dôverné

dôverné

dôverné

 

 

Na účely tohto oznámenia sa za príjemcov považujú pôvodní veritelia pohľadávok špecifikovaných v Zozname veriteľov a noví veritelia sa na účely tohto oznámenia považujú za osoby, ktoré uplatňujú právo na vydanie časti predmetu úschovy podľa § 335 písm. a) Civilného mimosporového poriadku.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia si týmto dovoľuje informovať veriteľov, že podmienky vydania peňazí z Notárskej úschovy 2 sú nasledovné:

Časť predmetu úschovy bude márnym uplynutím 15 (pätnásť) dňovej lehoty na podanie námietky proti vydaniu časti predmetu úschovy, ktorý bol zložený do Notárskej úschovy 2 na účely splnenia záväzku podľa § 335 a nasl. Civilného mimosporového poriadku, vydaný v sume zhodnej so sumou určenou v Zozname veriteľov na žiadosť:         

a) príjemcu, ktorý sa preukáže:

(i) platným dokladom totožnosti, ak je príjemcom fyzická osoba, alebo    

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom príjemcu, ak je príjemcom právnická osoba, alebo

(iii) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom príjemcu, ak sa príjemca nedostaví osobne a súčasne sa zástupca príjemcu preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba,  

 

b) dediča príjemcu, ktorý sa preukáže ktorýmkoľvek spôsobom podľa bodov (i), (ii) alebo (iv), za kumulatívneho splnenia podmienky podľa bodu (iii) nižšie:      

(i) platným dokladom totožnosti, ak je dedičom fyzická osoba,     

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom dediča, ak je dedičom právnická osoba,      

(iii) právoplatným dedičským rozhodnutím, potvrdzujúcim nadobudnutie pohľadávky a v prípade viacerých pohľadávok nadobudnutie všetkých pohľadávok príjemcu podľa Zoznamu veriteľov,        

(iv) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom dediča príjemcu, ak sa nedostaví osobne a súčasne sa zástupca dediča príjemcu preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba,

     

c) inej osoby ako príjemcu, ktorá sa preukáže ktorýmkoľvek spôsobom podľa bodov (i), (ii) alebo (iv) nižšie, za kumulatívneho splnenia podmienky podľa bodu (iii) nižšie: 

(i) platným dokladom totožnosti, ak je touto osobou fyzická osoba,         

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom tejto osoby, ak je touto osobou právnická osoba,  

(iii) originálom alebo osvedčenou kópiou písomného pokynu zložiteľa s úradne osvedčeným podpisom zložiteľa, ktorým zložiteľ prikazuje notárovi, aby časť predmetu úschovy v sume ním určenej vydal v prospech tejto osoby,     

(iv) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom tejto osoby, ak sa nedostaví osobne a súčasne sa zástupca tejto osoby preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba

(podmienky podľa písm. a) až c) vyššie spolu ďalej len „podmienky vydania“).                   

 

Vydanie peňazí sa uskutoční bezhotovostným prevodom z depozitného účtu notára JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, vedeného v Tatra banke, a.s. pod č. 2946061145/1100, IBAN: SK96 1100 0000 0029 4606 1145  s názvom JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, na bankový účet:

1. ktorý príjemca, dedič príjemcu alebo osoba, uvedená v písomnom pokyne zložiteľa, osobne oznámi notárovi do úradného záznamu o vydaní časti peňazí z úschovy na účely splnenia záväzku,          

2. alebo v prípade, ak bude príjemca, dedič príjemcu alebo osoba, uvedená v písomnom pokyne zložiteľa, na tento úkon zastúpená treťou osobou:          

(i) na bankový účet, ktorý bude uvedený na tento účel v plnej moci, alebo    

(ii) na bankový účet, ktorý bude uvedený na tento účel v origináli alebo osvedčenej kópii súhlasu splnomocniteľa s vydaním časti úschovy peňazí na účet uvedený v súhlase splnomocniteľa, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený, alebo      

(iii) na bankový účet, uvedený na tento účel v čestnom vyhlásení zástupcu, ktorého vzor tvorí prílohu tohto oznámenia, pričom podpis zástupcu musí byť úradne osvedčený,         

a to v lehote 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie námietok  proti vydaniu časti predmetu úschovy, ktorý bol zložený do Notárskej úschovy 2 na účely splnenia záväzku podľa § 335 a nasl. Civilného mimosporového poriadku.      

***

Spoločnosť Arca Capital Slovakia si dovoľuje informovať veriteľov, že podmienky vydania peňazí z Notárskej úschovy 2 je potrebné preukazovať na Notárskom úrade.

S úctou,

Arca Capital Slovakia, a.s.

 

Príloha - Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BANKOVOM ÚČTE

 

Poskytovateľ čestného vyhlásenia:

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. (ďalej len „Poskytovateľ čestného vyhlásenia“),

 

ktorý je na základe plnomocenstva zo dňa ..................................... v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený zastupovať:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ďalej len „Splnomocniteľ“),

 

týmto čestne vyhlasuje, že

účet číslo

..................................................................................................................................................................

IBAN:

..................................................................................................................................................................

vedený v:

..................................................................................................................................................................

je účtom určeným zo strany Splnomocniteľa, na ktorý má byť vyplatené peňažné plnenie určené  v zmysle reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“), pre Splnomocniteľa, ktoré (mysliac tým peňažné plnenie) bolo spoločnosťou Arca Capital Slovakia zložené do notárskej solučnej úschovy notára JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, so sídlom notárskeho úradu Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, a zároveň že Splnomocniteľ vyslovene trvá na uvoľnení predmetného peňažného plnenia v prospech tohto účtu a vyslovene s takýmto postupom súhlasí.

 

Poskytovateľ čestného vyhlásenia:

 

V ____________________, dňa _____________

 

_______________________________________

..............................................................................

..............................................................................

/úradne osvedčený podpis Poskytovateľa čestného vyhlásenia/

 

 

Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.