Komentár skupiny Arca Capital k tvrdeniam týkajúcim sa účtovnej závierky za rok 2019

16. 11. 2020

PRAHA - V súvislosti s nedávno zverejnenou nekonsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti Arca Investments za rok 2019 touto cestou skupina Arca Capital reaguje na k nej sa viažuce opakujúce sa zavádzajúce a klamlivé tvrdenia, ktoré sa v posledných dňoch objavujú v niektorých médiách.

Napriek tomu, že skupina Arca Capital poskytla k daným otázkam relevantné a obsiahle odpovede, tieto sa v predmetných článkoch neobjavili v celistvosti, prípadne boli účelovo dezinterpretované, preto skupina Arca Capital považuje za dôležité poskytnúť svoje stanovisko v plnom znení.

Dezintrepretované boli predovšetkým informácie o dosiahnutom hospodárskom výsledku spoločnosti Arca Investments a informácie o ohodnotení jej aktív.

Bilančná suma Arca Investments za rok 2019 na báze individuálnej nekonsolidovanej závierky činí viac ako 713 mil. EUR. Strata z hospodárskej činnosti, ktorá činí takmer 9,6 mil. EUR, nevybočuje z bežného rámca, nakoľko v prípade spoločnosti Arca Investments ide o holdingovú spoločnosť a zisk sa zvykne realizovať až exitom projektu, prípadne výplatou dividendy z dcérskych spoločností.

Čo sa týka ohodnotenia aktív spoločnosti Arca Investments, tak najhodnotnejšie aktíva spoločnosti Arca Investments sú jej podiely v dcérskych spoločnostiach. Dcérske spoločnosti Arca Investments boli za rok 2019 vykázané v hodnote vlastného imania, pričom v minulosti boli vykazované len v obstarávacej cene (najväčší vplyv malo vykazovanie spoločnosti Arca Capital Slovakia).

Zverejnená účtovná závierka za rok 2019, v rámci ktorej je zohľadnená len účtovná hodnota aktív firmy, nie však ich fair value hodnota (trhová cena), nebola ešte auditovaná. Ide o predbežné výsledky a celkový obraz bude možné poskytnúť až pri konsolidovanej závierke, ktorá bude zostavená podľa medzinárodných IFRS štandardov. Vykazovanie podľa slovenských účtovných štandardov je pre firmy výrazne horšie než vykazovanie podľa štandardov používaných v iných krajinách EÚ pri vykazovaní private equity spoločností.

Na hospodárskom výsledku sa podpísali predovšetkým nové akvizície, realizované v Čechách a na Slovensku, ako aj v Rakúsku a Maďarsku. Tie skupina Arca Capital realizovala v oblasti bankovníctva, real estate, energetiky a zdravotníctva.

Skupina Arca Capital sa ohradzuje aj voči medializovaným informáciám, ktorých obsahom bola kritika a špekulácie ohľadom dôvodu a rozsahu nákladov vynaložených spoločnosťou Arca Investments za poradenské služby. V položke „SPOLUPRÁCA A PORADENSTVO“ podľa poznámok účtovnej závierky za rok 2019 sú zahrnuté nielen náklady na odmeny za vyhľadávanie a sprostredkovanie investičných príležitostí, odmeny za odborné poradenstvo a pravidelný odborný servis pri existujúcich projektoch, ale aj náklady spojené s realizáciou zmenkového programu vo forme odplaty pre špecializované spoločnosti za komunikáciu, sprostredkovanie a servis pre nových, najmä však pre existujúcich zmenkových klientov a investičných partnerov spoločnosti Arca Investments.

Položka „SPOLUPRÁCA A PORADENSTVO“ má generický názov a sú v nej zaúčtované všetky kategórie nákladov spojených s rôznymi druhmi poradenských služieb, investičnou či inou spoluprácou pre spoločnosť Arca Investments. Tvrdenie o možnom nesprávnom účtovaní jednotlivých položiek je špekulácia. Metodika zaúčtovania nákladov na poradenské služby a rôznu formu spolupráce sa za rok 2019 nijako nezmenila oproti minulosti. Je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť Arca Investments dlhoročne zostavuje aj konsolidovanú účtovnú závierku podľa medzinárodných IFRS štandardov.

Správnosť zaúčtovania jednotlivých položiek teda pravidelne potvrdzuje licencovaná audítorská spoločnosť. Všetky náklady spoločnosti Arca Investments sú v jej účtovníctve zaevidované správne, pričom neexistuje žiaden relevantný dôvod domnievať sa, že rok 2019 by mal tvoriť výnimku.

Tvrdenia o možnom „odlievaní majetku“ cez poradenské služby skupina Arca Capital kategoricky odmieta. Vzhľadom na objem spravovaných aktív skupiny Arca Capital, servis a služby spojené s financovaním jednotlivých projektov, ako aj veľkosť akvizícií skupiny Arca Capital, boli všetky náklady spoločnosti Arca Investments za jednotlivé služby v štandardnej výške.

V mediálnom priestore bolo prezentované, že náklady súvisiace s novými zahraničnými akvizíciami mali tvoriť najvyššiu položku v rámci tzv. poradenských služieb, ktorých hodnota dosahovala 21,7mil EUR. Toto tvrdenie je nepravdivé a podsúva čitateľom, veriteľom skupiny Arca Capital, ako aj širšej verejnosti obraz, že skupina Arca Capital prostredníctvom „fiktívnych nákladov“ na poradenské služby nenáležite spravovala peňažné prostriedky. Rovnako nepravdivé sú tvrdenia o možnom „tunelovaní“ spoločnosti Arca Investments prostredníctvom obchodných partnerov, spoluprácu s ktorými iniciovalo ešte bývalé vedenie skupiny Arca Capital.

V neposlednom rade chce skupina Arca Capital zareagovať na skutočnosť, že niekoľko posledných  článkov je postavených  na informáciách zo „zdroja blízkeho skupine Arca Capital“. Uvedený anonymný zdroj posiela do redakcií médií anonymné listy, prostredníctvom ktorých médiám sprostredkúva informácie podliehajúce obchodnému či bankovému tajomstvu. Takéto konanie v podobe zverejňovania a skresľovania interných informácií o skupine Arca Capital môže byť kvalifikované ako trestný čin ohrozenia obchodného a bankového tajomstva. Skupina Arca Capital sa navyše domnieva, že tento „záhadný zdroj“ je totožný so subjektom, ktorý šíri poplašné správy o úpadku skupiny, distribuuje letáky obsahujúce takéto tvrdenia, lepí plagáty na prevádzky z portfólia skupiny, vytvára webové stránky, ktorých jediným obsahom je ohováranie skupiny Arca Capital, posiela urážlivé a výhražné a znevažujúce listy adresované manažmentu skupiny, či  obchodným partnerom. Ohľadom týchto skutkov už skupina Arca Capital podala viacero trestných oznámení.

Zámerom takto načasovaného, organizovaného a adresného nátlaku zo strany osoby či osôb, ktoré sa ho koordinovane dopúšťajú, je iný záujem, než dosiahnutie čo najvyššieho možného uspokojenia veriteľov skupiny Arca Capital, a to snaha zmariť konsolidáciu skupiny.  Na ostatok „záhadný zdroj“ svoj zámer mediálnym a právnym nátlakom poškodiť skupinu Arca Capital aj otvorene konkretizoval listom, ktorý adresoval potenciálnemu partnerovi do Anglicka, ktorým sa strategického partnera snažil odradiť od partnerstva a spolupráce so skupinou Arca Capital.

Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Mohlo by vás zaujímať

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.