Začaté konkurzné konanie voči spoločnosti Gothal Residence nijako neohrozuje jej podnikateľskú činnosť a ani nemá negatívny dopad na plnenie jej zmluvných záväzkov

21. 03. 2022

V prvom rade je potrebné dôsledne odlišovať inštitút začatého konkurzného konania a inštitút vyhlásenia konkurzu. Prvou fázou procesu je začatie konkurzného konania. Konkurzné konanie sa začína na základe návrhu samotnej spoločnosti alebo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu. O začatí konkurzného konania rozhodne príslušný súd automaticky vtedy, ak návrh samotnej spoločnosti alebo veriteľa na vyhlásenie konkurzu obsahuje všetky formálne náležitosti a povinné prílohy. Súd v tejto fáze neposudzuje dôvodnosť ani pravdivosť návrhu na vyhlásenie konkurzu. Aj po začatí konkurzného konania spoločnosť štandardne funguje a bez akýchkoľvek obmedzení môže vykonávať svoju obvyklú podnikateľskú činnosť a bežné právne úkony, vrátane uzatvárania zmlúv. Druhou fázou procesu je vyhlásenie konkurzu.              K vyhláseniu konkurzu súd pristúpi až po tom, ako posúdi po vecnej stránke dôvodnosť a pravdivosť návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak je návrh nedôvodný, konkurzné konanie bude bez všetkého zastavené.

Spoločnosť Gothal Residence dôvodne očakáva, že v jej prípade nebude vyhlásený konkurz (t.j. nenastane druhá fáza procesu) a dôjde k zastaveniu konkurzného konania. Konkurzné konanie voči spoločnosti Gothal Residence sa začalo na základe návrhu spoločnosti RYG Investments s. r. o., so sídlom Trstínska 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 408 003 (ďalej len „RYG Investments“). Spoločnosť RYG Investments, ktorá je riadená Pavlom Krúpom, iniciovala konkurzné konanie voči spoločnosti Gothal Residence na podklade vymyslenej fiktívnej pohľadávky voči spoločnosti Gothal Residence. Keďže spoločnosť Gothal Residence disponuje dôkazmi o fiktívnosti pohľadávky spoločnosti RYG Investments a keďže nie sú dané iné dôvody na vyhlásenie konkurzu, spoločnosť Gothal Residence dôvodne predpokladá, že po prejednaní veci súdom dôjde v dohľadnej dobe k zastaveniu konkurzného konania pre neopodstatnenosť návrhu spoločnosti RYG Investments.

 Spoločnosť Gothal Residence chce ubezpečiť svojich obchodných partnerov, že jej prioritou je zastavenie konkurzného konania. Ako však už bolo uvedené, začaté konkurzné konanie nelimituje spoločnosť Gothal Residence pri jej obvyklom podnikaní ani pri plnení záväzkov voči jej obchodným partnerom.

O to viac nemá začaté konkurzné konanie voči spoločnosti Gothal Residence negatívny dopad na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou YVEX, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 369 420 (ďalej len „YVEX“) a jej zmluvnými partnermi. Spoločnosť YVEX je samostatným podnikateľským subjektom, ktorý vystupuje v zmluvných vzťahoch a plní si svoje povinnosti bez ohľadu na konania vedené voči spoločnosti Gothal Residence.

Pre úplnosť spoločnosť Gothal Residence uvádza, že odsudzuje aktivity a nepriateľské ataky spoločnosti RYG Investments. Spoločnosť Gothal Residence vníma podanie návrhu spoločnosti RYG Investments na vyhlásenie konkurzu voči spoločnosti Gothal Residence a následné úmyselné dezintepretovanie následkov začatia konkurzného konania ako súčasť diskreditačnej a poškodzujúcej kampane Pavla Krúpu a ním riadenej spoločnosti RYG Investments. Rovnaký model atakov bol využitý pri mnohých iných spoločnostiach zo skupiny Arca Capital. Doteraz však na základe nedôvodných a šikanóznych návrhov spoločnosti RYG Investments nedošlo k vyhláseniu konkurzu na majetok žiadnej z atakovaných spoločností.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.