Stanovisko spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. k plneniu druhej splátky podľa jej reštrukturalizačného plánu

05. 01. 2024

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“) ešte pred koncom roka 2023 (od druhej polovice novembra do konca roka 2023) vyplatila svojim veriteľom časť druhej splátky peňažného plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia (ďalej len „Reštrukturalizačný plán“).

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia vyplatila svojim veriteľom pred koncom roka 2023 plnenie vo výške cca 7 miliónov EUR. Čiastočné plnenia na druhú splátku boli veriteľom vyplatené na nimi oznámené bankové účty veriteľov alebo ich právnych zástupcov. Veriteľom s popretými nepodmienenými pohľadávkami, ktoré sú predmetom incidenčných sporov, ako aj veriteľom s neoznámenými alebo neexistujúcimi bankovými účtami, bolo čiastočné plnenie na druhú splátku zložené do notárskej úschovy.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia intenzívne pracuje na tom, aby jej veriteľom bola vyplatená v dohľadnej dobe aj zvyšná časť druhej splátky plnenia podľa Reštrukturalizačného plánu.

 

Zvyšná časť druhej splátky má byť vyplatená z nasledovných výnosov:

 

1.         plnenie z konkurzu spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. vo výške cca 2 milióny EUR (t.j. plnenia na pohľadávky spoločnosti Arca Capital Slovakia prihlásené do uvedeného konkurzu),

 

2.         plnenie z konkurzu spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o. vo výške cca 3 milióny EUR (t.j. plnenie z titulu predaja pozemkov vlastnených spoločnosťou Arca Capital Slovakia zahrnutých do konkurzu spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o. a plnenie na pohľadávky spoločnosti Arca Capital Slovakia prihlásené do uvedeného konkurzu),

 

3.         plnenie z titulu odkupu (redemácie) investičných akcií spoločnosti NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (ďalej len „fond NOVA Real Estate“) vo výške cca 12 miliónov EUR.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia počas minulého roka podnikla aktívne kroky a úsilie preto, aby vyššie očakávané výnosy zinkasovala ešte pred koncom roka 2023. Spoločnosť Arca Capital Slovakia riadne prihlásila svoje pohľadávky do konkurzov vyhlásených na majetok spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. a spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o. a v oboch konkurzoch bola maximálne súčinná vo vzťahu k ustanoveným konkurzným správcom. V súvislosti s investičnými akciami fondu NOVA Real Estate spoločnosť Arca Capital Slovakia požiadala o ich výplatu (redemáciu) už v januári 2023, pričom plnenie očakávala v zákonnej lehote maximálne 12 mesiacov od uskutočnenia redemácie, t.j. v januári 2024.

 

Čas inkasa očakávaných výnosov v prospech spoločnosti Arca Capital Slovakia, ktorá by ich následne distribuovala medzi svojich veriteľov, však nakoniec ovplyvnili viaceré externé faktory (zákonné a súdne lehoty v konkurzoch; rozhodnutie obhospodarovateľa fondu NOVA Real Estate o dočasnom pozastavení odkupu investičných akcií vydaných fondom NOVA Real Estate s účinkami od 28.07.2023, atď.).

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia zinkasovanie vyššie identifikovaných výnosov na účely ich použitia na výplatu zvyšku druhej splátky plnenia podľa Reštrukturalizačného plánu však očakáva v dohľadnej dobe. Pri konkurzoch vyhlásených na majetok spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. a spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o. je pozitívne to, že v oboch prípadoch už došlo k speňaženiu majetku podliehajúceho týmto konkurzom, a teda sa čaká len na zostavenie jednotlivých rozvrhov výťažkov a následnú distribúciu peňazí podľa zostavených rozvrhov pre jednotlivých veriteľov, vrátane distribúcie peňazí pre spoločnosť Arca Capital Slovakia. Pri spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. boli dokonca už dňa 19.12.2023 zverejnené oznámenia o zámere konkurzného správcu zostaviť rozvrhy výťažkov jednotlivých majetkových podstát, t.j.:

 

a)         Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

(https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3955190&csrt=9771487215081686267) a

 

b)         Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

(https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3955188&csrt=9771487215081686267).

 

V oboch prípadoch sú, žiaľ, konkurzní správcovia a ďalšie zainteresované osoby viazané viacerými zákonnými a sudcovskými lehotami a povinnosťami, ktoré musia rešpektovať (napr. povinnosť zverejniť oznam o zámere zostaviť rozvrhy; povinnosť zostaviť rozvrhy až po uplynutí lehoty na podanie námietok; povinnosť dodržať lehotu na zostavenie rozvrhov; povinnosť predložiť zostavené rozvrhy na schválenie príslušným orgánom – zabezpečeným veriteľom alebo veriteľskému výboru; povinnosť predložiť zostavené rozvrhy na schválenie zo strany súdu, ak príslušné orgány rozvrhy neschvália; povinnosť distribuovať nespornú časť výťažku v prospech veriteľov podľa rozvrhov až po schválení rozvrhov zo strany príslušných orgánov alebo súdu).

 

V súvislosti s očakávanou výplatou plnenia z redemácie investičných akcií vydaných fondom NOVA Real Estate spoločnosť Arca Capital Slovakia opätovne uvádza, že o odkup (redemáciu) investičných akcií požiadala už v januári 2023. K výplate plnenia z odkupu investičných akcií malo dôjsť  najneskôr do januára 2024. K tejto výplate v očakávanej lehote nedošlo, pretože spoločnosť REDSIDE, investiční společnost, a.s. ako obhospodarovateľ a jediný člen správnej rady fondu NOVA Real Estate v júli 2023 rozhodol, že odkup investičných akcií fondu NOVA Real Estate sa s účinnosťou odo dňa 28.07.2023 dočasne pozastavuje na dobu 6 mesiacov

(https://redside.s3.amazonaws.com/redside/production/files/2023/07/27/15/05/07/66502715-59ea-40fd-96c4-4099a4ff278c/zapis-o-rozhodnuti_pozastaveni-nre.pdf).

 

Z rozhodnutia o pozastavení odkupu investičných akcií fondu NOVA Real Estate vyplýva, že pozastavenie sa vzťahuje aj na tie investičné akcie, o ktorých odkup (redemáciu) bolo požiadané pred dňom 28.07.2023 a u ktorých nedošlo k ich odkúpeniu (vyplateniu odkupnej ceny). Pozastavenie odkupu investičných akcií fondu NOVA Real Estate sa teda vzťahuje aj na investičné akcie vlastnené spoločnosťou Arca Capital Slovakia, o ktorých odkup požiadala v januári 2023. Z rozhodnutia o pozastavení odkupu investičných akcií fondu NOVA Real Estate ďalej vyplýva, že pozastavenie je dočasné a má trvať do dňa 28.01.2024. Po uplynutí tejto lehoty spoločnosť Arca Capital Slovakia opätovne požiada o odkup investičných akcií vydaných fondom NOVA Real Estate.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia ďalej uvádza, že nad rámec výnosov z konkurzov vyhlásených na majetok spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. a spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o. a výnosov v súvislosti s redemovanými investičnými akciami fondu NOVA Real Estate aktuálne rokuje o predaji aj iných jej aktív, za účelom získania ďalších peňažných prostriedkov, ktoré by mohla distribuovať medzi jej veriteľov. Viaceré ponuky musela spoločnosť Arca Capital Slovakia odmietnuť, keďže záujemcovia boli ochotní ponúknuť len výrazne diskontované ceny, v dôsledku čoho by medzi veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia bolo rozdelené výrazne menšie plnenie.

 

Záverom spoločnosť Arca Capital Slovakia zhrňuje, že aktuálne čaká na zavŕšenie rozbehnutých procesov na získanie potrebných peňažných prostriedkov na pokrytie zvyšnej časti druhej splátky, najmä na získanie výnosov z konkurzov vyhlásených na majetok spoločnosti LOCUS PLUS, s.r.o. a spoločnosti ACS Dúbravka, s.r.o.

 

S úctou,

tím Arca Capital Slovakia, a.s.

 

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.