Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. zaplatila veriteľom prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu.

29. 12. 2022

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. zaplatila veriteľom prvú splátku plnenia

podľa reštrukturalizačného plánu

 

BRATISLAVA / 28.12.2022 – V súlade s reštrukturalizačným plánom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. zaplatila spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. svojim veriteľom prvú splátku plnenia vo výške vyplývajúcej zo súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

 

Plnenie prvej splátky bolo veriteľom poskytnuté bezhotovostnými platbami na bankové účty, ktoré veritelia alebo ich právni zástupcovia riadne oznámili spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Platobné príkazy na uskutočnenie platieb zadala spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. dňa 27.12.2022.

 

Veriteľom, ktorí spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. napriek jej opakovaným výzvam zverejneným v Obchodnom vestníku č. 161/2022, Obchodnom vestníku č. 180/2022 a Obchodnom vestníku č. 224/2022 riadne neoznámili bankové účty, na ktoré požadujú zaplatiť prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu, poskytla spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. plnenie za účelom splnenia jej záväzkov do tzv. solučnej notárskej úschovy. Do solučnej notárskej úschovy poskytla spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. plnenie prvej splátky aj v tých prípadoch, kedy mala spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. dôvodné pochybnosti o tom, kto je skutočným veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. v dohľadnej dobe zabezpečí, aby podmienky vydania peňazí zo solučných úschov boli zverejnené aj v Obchodnom vestníku.

 

Veriteľom s popretými pohľadávkami, ktoré sú predmetom incidenčných sporov, bolo v súlade so zákonnými požiadavkami a taktiež v súlade s reštrukturalizačným plánom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. poskytnuté plnenie prvej splátky do notárskych úschov. Predpokladom vydania peňazí z týchto notárskych úschov je právoplatné skončenie incidenčných sporov. Aj v tomto prípade spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. zabezpečí, aby podmienky vydania peňazí z notárskych úschov zriadených z dôvodu prebiehajúcich incidenčných sporov boli zverejnené aj v Obchodnom vestníku.

 

Veriteľom so zistenými podmienenými pohľadávkami, ktorí spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nepreukázali podmienku vzniku pohľadávky (t.j. podmienku transformácie podmienenej pohľadávky na pohľadávku nepodmienenú) a výšku vzniknutej pohľadávky, bolo poskytnuté plnenie prvej splátky na osobitný rezervný účet spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Z tohto účtu budú peňažné prostriedky zaslané veriteľom bezprostredne po tom, ako spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. preukážu vznik pohľadávky a výšku vzniknutej pohľadávky.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. chce touto cestou poďakovať svojim veriteľom a ich právnym zástupcom za poskytnutie súčinnosti. Zaplatenie prvej splátky podľa reštrukturalizačného plánu je dôležitým krokom v rámci plnenia reštrukturalizačného plánu a súčasne signálom, že reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je nastavený realisticky.

 

 

S úctou,

tím Arca Capital Slovakia, a.s.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.