Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má obavy z negatívnych dopadov krokov skupiny Natland pre tisícky veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

18. 08. 2023

BRATISLAVA / 18.08.2023 - Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. so znepokojením sleduje aktivity investičnej skupiny Natland, ktorá sa za neštandardných okolností angažuje v rámci energetickej divízie spoločností spadajúcich pod holding spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (ďalej len „Energetická divízia“). Kroky skupiny Natland môžu mať fatálny dopad na súdom potvrdený reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a na uspokojenie viac ako 6.600 veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Škoda pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. pri nevýhodnom speňažení aktív sa môže pohybovať na úrovni niekoľkých desiatok miliónov eur.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. úspešne zavŕšila svoju reštrukturalizáciu, do ktorej si viac ako 6.600 veriteľov prihlásilo cez 12.000 pohľadávok. V júni 2022 príslušný súd právoplatne potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (ďalej len „Reštrukturalizačný plán“), čím došlo k skončeniu jej reštrukturalizácie. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. sa aktuálne nachádza v štádiu plnenia súdom potvrdeného Reštrukturalizačného plánu. Prvú splátku spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. zaplatila svojim veriteľom v stanovenom termíne splatnosti do 31.12.2022. Na konci roku 2023 je splatná druhá splátka plnenia podľa Reštrukturalizačného plánu. Reštrukturalizačný plán pritom počíta s konsolidáciou aktív Energetickej divízie a následným predajom aktív Energetickej divízie s maximálnym možným výťažkom pre veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. preto značne znepokojujú kroky investičnej skupiny Natland, ktorá sa prostredníctvom spoločnosti Natland Pohledávková angažuje pri speňažovaní aktív z Energetickej divízie. Spoločnosť Natland Pohledávková sa aktuálne snaží predať aktíva Energetickej divízie priamym predajom v rámci výkonu jej záložného práva na týchto aktívach. Netransparentný predaj aktív pod ich trhovú cenu by však mohol značne ohroziť plnenie Reštrukturalizačného plánu, a tým uspokojenie tisícok veriteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Podľa zástupcov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vyvoláva pochybnosti už samotný spôsob, akým spoločnosť Natland Pohledávková nadobudla od J&T BANKY pohľadávky voči dcérskym spoločnostiam spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. z Energetickej divízie. Na rovnaký deň sú nadatované všetky oznámenia J&T BANKY o zosplatnení jej pohľadávok voči spoločnostiam z Energetickej divízie, oznámenia J&T BANKY o postúpení jej pohľadávok na spoločnosť Natland Pohledávková a rovnako oznámenia spoločnosti Natland Pohledávková už ako nového veriteľa o začatí výkonu záložných práv na vybrané aktíva z Energetickej divízie. Spoločnosť Natland Pohledávková preukázateľne pristúpila k začatiu výkonu záložného práva skôr, než spoločnostiam z Energetickej divízie boli skutočne doručené oznámenia J&T BANKY o zosplatnení jej pohľadávok a ich postúpení na spoločnosť Natland Pohledávková.

Hlavným dôvodom obáv spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je spôsob, ako spoločnosť Natland Pohledávková realizuje výkon záložného práva na vybrané aktíva z Energetickej divízie. Záujemcu o časť vybraných aktív hľadá cez ponukové konanie (tender). Tender je však nastavený časovo aj vecne nerealisticky a jeho priebeh sa

spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. javí netransparentne a diskriminačne.

Tender na päť spoločností z Energetickej divízie je vyhlásený na 20 dní. Nie je reálne, aby sa skutoční záujemcovia počas tak krátkej lehoty oboznámili so stavom jednotlivých spoločností z Energetickej divízie, uskutočnili právne a ekonomické Due Diligence podľa sprístupnených dokumentov a súčasne predložili svoju záväznú ponuku na odkúpenie vybraných aktív.

Nielen dĺžka ponukového konania, ale aj ďalšie podmienky tendra vyvolávajú u predstaviteľov spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. pochybnosti o férovosti a transparentnosti postupu a o skutočnom cieli tendra. Podmienky tendra sú podľa názoru spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nastavené v neprospech veľkých alebo medzinárodných záujemcov. Podľa zverejnených podmienok má byť zo strany spoločnosti Natland Pohledávková preferovaný taký záujemca, ktorý síce predloží ponuku na kúpu všetkých 5 spoločností a najneskôr v deň uzavretia zmlúv o kúpe vybraných aktív zaplatí celú kúpnu cenu, avšak na druhej strane bude selektívne uprednostnený záujemca, pri ktorom nebude transakcia podliehať súhlasu protimonopolného úradu či iných regulačných úradov.

Vzhľadom na vyššie uvedené je podľa názoru spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. otázne, či spoločnosť Natland Pohledávková chce skutočne pri výkone záložného práva na vybrané aktíva maximalizovať svoj zisk alebo či skôr nie je jej skutočným zámerom predaj hodnotných aktív vopred určenému záujmovému subjektu.

Člen predstavenstva spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. Henrich Kiš sa vyjadril: „Vnímame mediálne vyjadrenia skupiny Natland, že majú záujem o maximalizáciu hodnoty odkúpených pohľadávok a ich návratnosti. Tieto vyjadrenia však podľa nás nekorešpondujú jej skutočne vykonaným krokom. Nereálne časovo aj materiálne nastavený tender nás len utvrdzuje v obavách, že je ohrozená férovosť celého predaja energetických aktív a že výsledkom nebude dosiahnutie maximálne možného výťažku zodpovedajúceho trhovým cenám.“

Podľa názoru spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. nie je vylúčené, že predaj aktív Energetickej divízie zo strany spoločnosti Natland Pohledávková je vopred pripraveným postupom, ktorý by mohol byť koordinovaný s inými subjektmi, či už napr. s pôvodným majiteľom pohľadávok (J&T BANKOU), prípadne aj s vopred určeným budúcim nadobúdateľom aktív.

Ako problematické sa spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. javí, že J&T BANKA, ktorá za pomerne neštandardných okolností zosplatnila svoje pohľadávky a postúpila ich na spoločnosť Natland Pohledávková, dlhodobo predtým vykonávala vplyv na riadení spoločností z Energetickej divízie na základe tollingovej schémy a ďalších opatrení. To zahŕňalo podieľanie sa na riadení týchto spoločností cez nominantov J&T BANKY, rozhodovanie o rôznych strategických rozhodnutiach aj ovládanie platobného styku spoločností z Energetickej divízie cez disponentské oprávnenia k účtom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. považuje za potrebné aktívne chrániť záujmy jej veriteľov a v snahe udržania splniteľnosti Reštrukturalizačného plánu zabezpečiť, aby aktíva z Energetickej divízie neboli znehodnotené alebo zo strany skupiny Natland predané pod trhovú cenu. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. preto aktuálne podniká potrebné kroky na ochranu záujmov jej veriteľov.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. dôrazne apeluje na transparentnosť a spravodlivý postup pri predaji aktív Energetickej divízie. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. bude naďalej monitorovať situáciu a informovať svojich veriteľov o vývoji udalostí.

S úctou, tím Arca Capital Slovakia, a.s.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.