Podozrenia z tunelovania spoločností Pavla Krúpu sa potvrdili

30. 08. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – 30.08.2021 – Situácie v spoločnostiach ovládaných Pavlom Krúpom a v spoločnostiach zo skupiny Arca Capital sú neporovnateľné. Spoločnosti Arca Investments, a.s. a Arca Capital Slovakia, a.s. sú v súčasnosti vo formálnom procese podľa príslušných insolvenčných predpisov a intenzívne pripravujú reštrukturalizačné / reorganizačné plány. Zatiaľ čo skupina Arca Capital uskutočňuje kroky za účelom uspokojenia svojich veriteľov v rámci formálnych procesov, tak v spoločnostiach ovládaných a riadených Pavlom Krúpom je šanca na (aspoň minimálne) uspokojenie majiteľov dlhopisov a iných veriteľov mizivá.

Skupina Arca Capital v minulosti poukázala na podozrivé zmeny v riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Acquisition Capital, a.s., IČO: 241 36 069. Voči spoločnosti Acquisition Capital, a.s., ktorá je emitentom dlhopisov za stovky miliónov českých korún, prebieha od apríla 2021 na základe veriteľského insolvenčného návrhu na vyhlásenie konkurzu insolvenčné konanie. V insolvenčnom konaní bol do funkcie predbežného insolvenčného správcu ustanovený Ing. Ivan Návrata. Predbežný insolvenčný správca Ing. Ivan Návrata prišiel pri skúmaní majetkových pomerov spoločnosti Acquisition Capital, a.s. na závažné skutočnosti, ktoré potvrdzujú predchádzajúce podozrenia skupiny Arca Capital z tunelovania spoločnosti Acquisition Capital, a.s. (https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48153609).

Ing. Ivan Návrata zistil, že v priebehu mája 2021 zatiaľ z nezistených právnych dôvodov boli z účtu spoločnosti Acquisition Capital, a.s. prevedené na účet číslo 9031372/0800 peňažné prostriedky v súhrnnej výške 46.500.000,- českých korún. Zatiaľ nie je známe, komu predmetný účet patrí. Je však potrebné pripomenúť, že práve v priebehu mája 2021 došlo k zmene jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s., kedy s účinnosťou ku dňu 12.05.2021 bol Ing. Michal Pavlík (konajúci za spoločnosť Services of Serbin s.r.o., IČO: 070 25 475) vymenený Ukrajincom s menom Yurii Ploskina. Yurii Ploskina je súčasne od 18.06.2021 zapísaný v obchodnom registri ako jediný akcionár  spoločnosti Acquisition Capital, a.s. Zo správy predbežného správcu Ing. Ivana Návratu vyplýva, že k osobnému kontaktu s Yuriim Ploskinom nedošlo a že mu nie je známa faktická adresa, kde by sa malo nachádzať skutočné sídlo spoločnosti Acquisition Capital, a.s. alebo osôb za ňu konajúcich. Skupina Arca Capital považuje za potrebné riadne prešetriť, (i) či osobou, ktorá zaslala predbežnému správcovi prípis, je skutočne Yurii Ploskina, (ii) kto mal počas mája 2021 disponentské oprávnenie k účtu spoločnosti Acquisition Capital, a.s. a (iii) komu patrí účet, na ktorý boli počas insolvenčného konania spoločnosti Acquisition Capital, a.s. na úkor jej veriteľov prevedené z účtu spoločnosti Acquisition Capital, a.s. peňažné prostriedky v súhrnnej výške 46.500.000,- českých korún. Je nevyhnutné prešetriť, či uvedeným konaním nedošlo k spáchaniu trestného činu sprenevery či iného trestného činu.

O nič lepšie sa nevyvíja situácia ani v ďalších spoločnostiach ovládaných Pavlom Krúpom. Napríklad spoločnosť NFA Holding, a.s., IČO: 247 42 635vstúpila dňa 09.08.2021 do likvidácie. Jediným členom predstavenstva spoločnosti NFA Holding, a.s. je Pavol Krúpa, jediným členom dozornej rady je jeho synovec Juraj Krúpa a jediným akcionárom je Krúpom riadená spoločnosť KGI - Global Investments a.s., IČO: 057 09 466Rozhodnutie o vstupe spoločnosti NFA Holding, a.s. do likvidácie prijala dňa 09.08.2021 spoločnosť KGI - Global Investments a.s., voči ktorej na základe veriteľského insolvenčného návrhu na vyhlásenie konkurzu prebieha insolvenčné konanie. Za spoločnosť KGI - Global Investments a.s. pri tomto úkone nekonal štatutárny orgán zapísaný v obchodnom registri (Juraj Krúpa), ale údajne nový štatutárny orgán spoločnosti KGI - Global Investments a.s. – Ing. Michal Pavlík ako zmocnenec spoločnosti Services of Serbin s.r.o., IČO: 070 25 475.

Poukázať možno aj na situáciu v spoločnosti OH Investments Holding a.s., IČO: 281 93 261, ktorej akcionári sa viac ako rok snažia na valných zhromaždeniach o odvolanie Pavla Krúpu z funkcie jediného člena predstavenstva a jeho synovca Juraja Krúpu z funkcie jediného člena dozornej rady. Pavol Krúpa a osoby konajúce na jeho pokyn dlhodobo na valných zhromaždeniach spoločnosti OH Investments Holding a.s. využívajú rôzne obštrukcie a nezákonné praktiky, aby Krúpovci účelovo zotrvali v orgánoch spoločnosti OH Investments Holding a.s. Podľa názoru skupiny Arca Capital môže byť dôvodom tohto konania práve to, že v spoločnosti OH Investments Holding a.s. mohlo dôjsť k sprenevere peňažných prostriedkov alebo k ich inému nezákonnému použitiu výlučne na osobné účely Pavla Krúpu a s ním spriaznených osôb, čo sa Pavol Krúpa a Juraj Krúpa zotrvaním v orgánoch spoločnosti OH Investments Holding a.s. účelovo snažia zatajiť a zakryť. Skupina Arca Capital sa obáva, že mohlo dôjsť k sprenevere alebo inému nezákonnému použitiu okolo 200 až 300 miliónov českých korún.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že situácia v spoločnostiach ovládaných Pavlom Krúpom alebo historicky patriacich do jeho portfólia je z pohľadu veriteľov mimoriadne nepriaznivá. Pavol Krúpa mnohé svoje spoločnosti postupne likviduje alebo ich „upratuje“ na biele kone, a to s cieľom vyhnúť sa povinnosti uspokojiť veriteľov jeho spoločností. V spoločnostiach, kde Pavol Krúpa aj naďalej zotrváva v orgánoch, sa na úkor veriteľov týchto spoločností dejú rôzne nezákonné finančné machinácie a vyvádzanie peňažných prostriedkov.

Pavol Krúpa vynakladá značné úsilie a nemalé peňažné prostriedky, aby pozornosť, či už médií, jeho obchodných partnerov alebo veriteľov, nebola upriamená na jeho nezákonné aktivity, ale na skupinu Arca Capital. Základom útokov na skupinu Arca Capital sú dezinformácie a účelové klamstvá o údajných zvýhodňujúcich úkonoch skupiny Arca Capital a rozpredaji majetku. Uvedené útoky sú zo strany Pavla Krúpu načasované práve na obdobie finalizácie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a obdobie negociovania základných princípov reorganizačného plánu spoločnosti Arca Investments, a.s. s ustanoveným veriteľským orgánom.

Pri spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá je ako materská spoločnosť skupiny Arca Capital hlavným terčom Krúpových atakov, je potrebné poznamenať, že spoločnosť Arca Investments, a.s. je vo formálnom procese až od konca apríla 2021, kedy Vrchný súd v Prahe zmenil rozhodnutie Mestského súdu v Prahe o zastavení insolvenčného konania. Dovtedy sa na spoločnosť Arca Investments, a.s. nevzťahovali obmedzenia podľa českého Insolvenčného zákona.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. je materskou spoločnosťou holdingu, ktorý pozostáva z 200 rôznych spoločností. Každá z týchto spoločností má samostatné riadenie a zodpovedný výkonný orgán. Pavol Krúpa rád poukazuje na predaj majetku na úrovni nie spoločnosti Arca Investments, a.s., ale iných spoločností z holdingu Arca Capital. Ak aj došlo v minulosti  k predaji majetku alebo k zmene majetkových pomerov v niektorej zo spoločností zo skupiny Arca Capital na tretej či štvrtej vertikálnej úrovni od materskej spoločnosti Arca Investments, a.s., tak sa tak stalo za štandardných trhových podmienok. Je potrebné si uvedomiť, že úlohou spoločnosti Arca Investments, a.s. ako materskej spoločnosti je zadefinovanie skupiny aktív v skupine Arca Capital, ktoré sú určené na prevádzkovanie a rozvoj a výnosy z ktorých majú zabezpečiť  maximálne uspokojenie veriteľov, a druhej skupiny aktív určených na speňaženie. Prípadné speňaženie či iná sanácia majetku spoločností skupiny Arca Capital odlišných od spoločnosti Arca Investments, a.s. je v kompetencii managementu týchto spoločností.

Predaj aktív môže mať viacero dôvodov – či už je to ochrana pred eróziou a úplným zničením toho ktorého aktíva (napríklad vo forme straty licencií, povolení, prístupov, vo forme kolapsu dodávateľsko-odberateľského reťazca či vo forme hrozby konkurzu) alebo je to získanie dostatočných peňažných prostriedkov na pokrytie nevyhnutných prevádzkových potrieb či rozvoj iných kľúčových aktív, pri ktorých je predpoklad budúcej výnosnosti. Príkladom ochrany aktív pred ich úplnou devastáciou je developerská projektová spoločnosť Šancová UP, s.r.o., kde predaj aktív za štandardných trhových podmienok priniesol efekt v podobe vyhnutia sa konkurzu a súčasne boli pre skupinu Arca Capital získané prostriedky na zabezpečenie jej prevádzkových potrieb. Ďalším príkladom sú licencované subjekty zo skupiny Arca Capital, ktorých fungovanie a zabezpečenie ďalšej prevádzky výrazne negatívne ovplyvnil rozpad distribučných sietí, čo následne vyvolalo tlak samotných regulátorov (Národnej banky Slovenska / Českej národnej banky). Regulátory intenzívne tlačia na management regulovaných subjektov, aby došlo k vyriešeniu vzniknutej situácie, ideálne v podobe zmeny vlastníckej štruktúry mimo skupinu Arca Capital.

Rovnako je potrebné uviesť, že transakcie, na ktoré Pavol Krúpa v posledných dňoch poukazuje a pri ktorých účelovo prekrúca fakty, sa z pohľadu konsolidovaného celku nevymykajú bežným úkonom a historickým štandardom, pričom hodnoty spomínaných transakcií sú z pohľadu celej skupiny Arca Capital minimálne na úrovni zlomkov percent z bilančnej sumy celej skupiny Arca Capital.

V celej veci je kľúčový fakt, že spoločnosti zo skupiny Arca Capital vedia všetky svoje historické transakcie vysvetliť a ekonomicky zdôvodniť. Na rozdiel od machinácií a možného tunelovania v spoločnostiach Pavla Krúpu sa všetky transakcie v skupine Arca Capital udiali za štandardných trhových podmienok a ich cieľom v žiadnom prípade nebolo ukrátenie veriteľov. Spoločnosti zo skupiny Arca Capital majú známe vedenie a známych konečných užívateľov výhod – žiadna z nich nebola v prípade problémov prevedená na Ukrajincov či iné biele kone, čo je obľúbená praktika práve Pavla Krúpu.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.