Machinácie a nezákonné praktiky v spoločnostiach z portfólia Pavla Krúpu

10. 08. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – 10.08.2021 – Zmena vlastníckej štruktúry a štatutárnych orgánov spoločností, ktoré emitovali dlhopisy za stovky milióny českých korún, na biele kone. Nekontaktné spoločnosti bez faktického sídla. Koordinované konanie s pochybnými závadovými osobami a insolvenčnou mafiou. Podvodné schémy vykupovania dlhopisov na spriaznené osoby. Nezákonné blokovanie realizácie hlasovacích práv a kontroly minoritných akcionárov. Aj takto možno charakterizovať aktuálne dianie v spoločnostiach, ktoré fakticky ovláda Pavol Krúpa alebo ktoré v minulosti patrili do portfólia Pavla Krúpu. Predstava veriteľov a akcionárov týchto spoločností o ich aspoň čiastočnom uspokojení sa čoraz viac javí ako nereálna a nesplniteľná.

Skupina Arca Capital citlivo vníma klamlivé mediálne výstupy Pavla Krúpu, ktorý sa lživými tvrdeniami a hanlivými špekuláciami ohľadom predstaviteľov a spolupracovníkov skupiny Arca Capital snaží odviesť pozornosť od jeho kolabujúcich spoločností či spoločností, v ktorých Pavol Krúpa nevie vysvetliť podozrivé machinácie s peňažnými prostriedkami na účtoch týchto spoločností.

Zatiaľ čo kľúčové spoločnosti zo skupiny Arca Capital – spoločnosť Arca Investments, a.s. a spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. riešia svoju situáciu formálnymi procesmi reštrukturalizácie, ktoré začali na základe ich vlastných insolvenčných návrhov za účelom dosiahnutia kolektívneho pomerného uspokojenia ich veriteľov, tak v spoločnostiach historicky patriacich do portfólia Pavla Krúpu (napr. spoločnosť Acquisition Capital, a.s., IČO: 241 36 069; spoločnosť Acquisition Capital Property s.r.o., IČO: 090 86 706), ako aj v spoločnostiach stále fakticky ovládaných Pavlom Krúpom a jeho synovcom (napr. spoločnosť KGI - Global Investments a.s., IČO: 057 09 466; spoločnosť OH Investments Holding a.s., IČO: 281 93 261) sa čím ďalej dejú závažné machinácie a korporátne zmeny, ktoré celkom zjavne naznačujú, že veritelia a akcionári týchto spoločností sa nedostanú k svojim peňažným plneniam, na ktoré majú nárok.

Ad. Acquisition Capital, a.s., IČO: 241 36 069:

Ukážkovým príkladom proti-veriteľského konania sú zmeny v spoločnosti Acquisition Capital, a.s., ktorá emitovala dlhopisy za stovky milióny českých korún. Proti spoločnosti Acquisition Capital, a.s. prebieha od apríla 2021 na základe veriteľského insolvenčného návrhu na vyhlásenie konkurzu insolvenčné konanie. Po začatí insolvenčného konania došlo v máji 2021 k zmene jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s., kedy zjavne nastrčeného a nekvalifikovaného pána Ing. Michala Pavlíka z Adamovských Kochanoviec (konajúceho za spoločnosť Services of Serbin s.r.o., IČO: 070 25 475 ako jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s.) vystriedal nový biely kôň ukrajinec Yurii Ploskina. Yurii Ploskina je od júna 2021 súčasne zapísaný v obchodnom registri ako jediný akcionár  spoločnosti Acquisition Capital, a.s., a to namiesto spoločnosti Acquisition Capital Property s.r.o., IČO: 090 86 706, ktorá bola zapísaná ako jediný akcionár spoločnosti Acquisition Capital, a.s. v období od 05.01.2021 do 18.06.2021. Pred ňou bola jediným akcionárom spoločnosti Acquisition Capital, a.s. Krúpom fakticky ovládaná spoločnosť KGI - Global Investments a.s., IČO: 057 09 466.

Je nutné uviesť, že situácia ohľadom spoločnosti Acquisition Capital, a.s. sa rapídne zhoršuje, čo je zrejmé z verejne dostupných údajov v insolvenčnom registri. Počas prebiehajúceho insolvenčného konania spoločnosť Acquisition Capital, a.s. pravidelne zasielala insolvenčnému súdu zo svojej dátovej schránky podania vyhotovené v českom jazyku len s uvedením obchodného mena Acquisition Capital, a.s., bez uvedenia mena a priezviska konkrétnej osoby za ňu konajúcej (z výpisu z obchodného registra by malo ísť údajne o podania Slováka Ing. Michala Pavlíka a neskôr o podania Ukrajinca Yuriiho Ploskinu). Počas júna 2021 bol spoločnosti Acquisition Capital, a.s. v insolvenčnom konaní ustanovený nezávislý predbežný správca Ing. Ivan Návrata. Predbežná správca vo svojej správe zo dňa 22.07.2021 skonštatoval nasledovné závažné skutočnosti: (i) spoločnosť Acquisition Capital, a.s. je nekontaktná, (ii) spoločnosť Acquisition Capital, a.s. fakticky nesídli na adrese sídla zapísaného v obchodnom registri, (iii) nie je známa žiadna faktická adresa sídla spoločnosti Acquisition Capital, a.s. ani žiadna kontaktná osoba na spoločnosť Acquisition Capital, a.s. a (iv) počas insolvenčného konania došlo k zmene jediného akcionára a jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s. na nekontaktného Yuriiho Ploskinu.

Všetky uvedené skutočnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či veritelia spoločnosti Acquisition Capital, a.s. budú uspokojení v nejakom, aspoň minimálnom rozsahu. Uvedené skutočnosti naopak signalizujú, že osoby skutočne konajúce za spoločnosť Acquisition Capital, a.s. a skutočne rozhodujúce o osude spoločnosti Acquisition Capital, a.s. nemajú poctivý zámer a vôbec žiadnu snahu na uspokojení jej veriteľov.

Skupina Arca Capital má dokonca vážne podozrenie, že dôvodom nedávnej korporátnej zmeny jediného akcionára a jediného člena predstavenstva spoločnosti Acquisition Capital, a.s. môže byť špekulatívna snaha o vytvorenie nekontaktnej a nekomunikujúcej spoločnosti. Uvedené môže byť motivované úsilím o zatajenie skutočnosti, že zo strany Pavla Krúpu alebo osoby konajúcej na jeho pokyn došlo s veľkou pravdepodobnosťou v spoločnosti Acquisition Capital, a.s. k sprenevere peňažných prostriedkov vo výške viac ako 46,7 miliónov českých korún, ktoré by inak mohli byť použité na účely uspokojenia majiteľov dlhopisov spoločnosti Acquisition Capital, a.s. alebo jej iných veriteľov.

Ad. Acquisition Capital Property s.r.o., IČO: 090 86 706:

Ďalším príkladom podozrivých korporátnych zmien sú zmeny v spoločnosti Acquisition Capital Property s.r.o. V spoločnosti Acquisition Capital Property s.r.o. bola v júni 2021 zapísaná zmena štatutárneho orgánu v podobe výmeny herečky Martiny Hekerovej za nového štatutára Jakuba Pleška z Bratislavy, a to všetko údajne spätne k februáru 2021. Uvedená výmena štatutára so spätnou účinnosťou nevzbudzuje žiadnu dôveru. Kvalifikácia Jakuba Pleška riadiť a viesť spoločnosť, ktorá je emitentom niekoľkomiliónových dlhopisov, je otázna.

Ad. OH Investments Holding a.s., IČO: 281 93 261:

Dôvodné obavy vyvoláva aj dianie v spoločnosti OH Investments Holding a.s., v ktorej sa spoločnosti zo skupiny Arca Capital aj viacerí iní minoritní akcionári dlhodobo márne pokúšajú vykonávať svoje zákonné akcionárske práva. Akcionári spoločnosti OH Investments Holding a.s. sa viac ako rok snažia o výkon kontroly prostredníctvom získania relevantných informácií o podnikaní a finančnej situácii spoločnosti OH Investments Holding a.s. a súčasne sa snažia o odvolanie Pavla Krúpu z funkcie jediného člena predstavenstva a jeho synovca Juraja Krúpu z funkcie jediného člena dozornej rady spoločnosti OH Investments Holding a.s.

Pavol Krúpa a osoby konajúce na jeho pokyn nezákonným spôsobom bránia riadnemu priebehu valných zhromaždení spoločnosti OH Investments Holding a.s., kedy z vykonštruovaných a absurdných dôvodov nepriznajú určitým kategóriám akcionárov hlasovacie práva (napr. z dôvodu vymysleného ukradnutia alebo sfalšovania akcií spoločnosti OH Investments Holding a.s.; z dôvodu účelového spochybnenia zápisu konečného užívateľa výhod; a pod.), no na druhej strane priznajú hlasovacie práva spoločnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 284 70 729, ktorá je dlhodobo spoločnosťou bez jediného člena predstavenstva, a teda ktorá v takomto paralyzovanom stave nemohla udeliť žiadnej osobe platné plnomocenstvo na svoje zastupovanie a ani jej udeliť pokyn na hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti OH Investments Holding a.s.

Skupina Arca Capital má podozrenie, že dôvodom, prečo Pavol Krúpa dlhodobo nezákonným spôsobom marí odvolanie seba a jeho synovca z orgánov spoločnosti OH Investments Holding a.s., môže byť skutočnosť, že zo strany Pavla Krúpu a jeho synovca Juraja Krúpu mohli byť v spoločnosti OH Investments Holding a.s. uskutočnené nezákonné finančné operácie a došlo tak k sprenevere peňažných prostriedkov spoločnosti OH Investments Holding a.s. alebo k ich inému nezákonnému použitiu výlučne na osobné účely Pavla Krúpu a s ním spriaznených osôb. Skupina Arca Capital sa obáva, že takto mohlo dôjsť k sprenevere alebo inému nezákonnému použitiu okolo 200 až 300 miliónov českých korún.

Ad. KGI - Global Investments a.s., IČO: 057 09 466:

Pochybnosti vyvoláva aj situácia v spoločnosti KGI - Global Investments a.s., voči ktorej na základe veriteľského insolvenčného návrhu prebieha insolvenčné konanie.

Skupina Arca Capital sa dôvodne domnieva, že v insolvenčnom konaní voči spoločnosti KGI - Global Investments a.s. dochádza k účelovým a netransparentným zmenám majetkovej podstaty spoločnosti KGI - Global Investments a.s. Existuje dôvodné podozrenie, že spoločnosť KGI - Global Investments a.s. scudzila ňou vlastnené akcie v spoločnosti OH Investments Holding a.s. a previedla ich na spriaznenú spoločnosť Krupa Global Investments a.s., IČO: 069 12 311, za ktorú koná práve Pavol Krúpa. Je pravdepodobné, že spoločnosť KGI - Global Investments a.s. prevod akcií uskutočnila počas už začatého insolvenčného konania.

Scudzenie akcií emitovaných spoločnosťou OH Investments Holding a.s. zo spoločnosti KGI - Global Investments a.s., voči ktorej je vedené insolvenčné konanie, na spriaznenú spoločnosť Krupa Global Investments a.s. považuje skupina Arca Capital za ďalší účelový krok iniciovaný Pavlom Krúpom, ktorý opäť raz smeruje k zmareniu uspokojenia veriteľov Krúpových spoločností.

Ad. Závadové osoby

Pavol Krúpa namiesto rešpektovania zákonných práv akcionárov ním ovládaných spoločností a konštruktívneho riešenia dlhov spoločností historicky patriacich do koncernu Pavla Krúpu, ktoré sú aktuálne prevedené na biele kone, uskutočňuje účelové a deštrukčné aktivity voči predstaviteľom skupiny Arca Capital, v rámci čoho sa snaží zmariť procesy reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. aj spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

V tejto súvislosti sa Pavol Krúpa stretáva s rôznymi pochybnými osobami z okolia Tomáša Lína, Tomáša Pitra (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tomas-Pitr-ma-problem-Opet-se-o-nej-zajima-policie-363680https://www.dotyk.cz/publicistika/pitr-opet-nepritelem-statu.htmlči Tomáša Zacha (https://kutnohorsky. denik.cz/zpravy_region/kauza-vitamina-o-osudu-druzstva-rozhoduji-soudy.html).

Tomáš Pitr bol v minulosti preverovaný v súvislosti so stámiliónovými daňovými únikmi. Tomáš Zach je neslávne známy rôznymi obvineniami a podozreniami z daňových machinácií, podvodov, tunelovania spoločností a z mnohých medializovaných kontroverzných káuz. Pavol Krúpa prakticky využíva rovnaký modus operandi ako Tomáš Zach – zneprehľadňuje štruktúru ním ovládaných spoločností, premenováva jednotlivé spoločnosti tak, aby boli zameniteľné s inými, mení vlastnícku štruktúru a obsadenie štatutárnych orgánov ním fakticky ovládaných spoločností, cez SMS správy, listy a telefonáty atakuje obchodných partnerov svojich konkurentov či spoločností, ktoré chce ovládnuť, využíva metódy nátlaku, permanentného obťažovania či využíva prostriedky ostrej a nepravdivej mediálnej antikampane. 

Rovnako je mediálne známe, že Pavol Krúpa sa stretáva s osobami, ktoré možno pejoratívne označiť za insolvenčnú mafiu, keďže ide o osoby právoplatne odsúdené za úmyselné trestné činy spáchané v súvislosti s insolvenčnými konaniami. Ide konkrétne o osoby Jána Kozáka a Jána Čermáka, ktoré sú predstaviteľmi spoločnosti IFIS investiční fond, a.s., IČO: 243 16 717. Spoločnosť  IFIS investiční fond, a.s. je známa mimoriadne nepriateľským angažovaním sa v insolvenčných konaniach spoločností z koncernu skupiny Arca Capital a masívnym skupovaním pohľadávok veriteľov skupiny Arca Capital, a to častokrát za veľmi podozrivých obchodných podmienok (napr. odkup pohľadávky za odplatu vyššiu ako 100 % z nominálnej hodnoty pohľadávky).

Ad. Podvodné schémy vykupovania pohľadávok:

V mnohých spoločnostiach skutočne ovládaných Pavlom Krúpom (najmä tých, ktoré emitovali dlhopisy) dochádza v poslednom období k vykupovaniu pohľadávok veriteľov cez osoby spriaznené s Pavlom Krúpom alebo cez na ten účel založené spoločnosti. Takéto konanie však pre Pavla Krúpu nie je ničím výnimočným, keďže podvodné schémy využíval aj historicky, kedy cez účelovo založené spoločnosti vyvádzal veriteľské peniaze alebo prikrýval chýbajúce peňažné prostriedky.

Nedávnym príkladom takéhoto konania je konanie českej spoločnosti LiveVisual s.r.o., IČO: 096 21 032, ktorá, disponujúc neverejným menným zoznamom majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou OH Investments Holding a.s., oslovovala jednotlivých majiteľov dlhopisov spoločnosti OH Investments Holding a.s. a vykupovala ich za 50 % z ich nominálnej hodnoty. Je podozrivé, odkiaľ sa spoločnosť LiveVisual s.r.o. dostala k mennému zoznamu majiteľov dlhopisov spoločnosti OH Investments Holding a.s. Je taktiež otázne, odkiaľ mala spoločnosť LiveVisual s.r.o. finančné zdroje na odkup dlhopisov. Spoločnosť LiveVisual s.r.o. vznikla v októbri 2020, má základné imanie len 100.000,- Kč a jej jediným spoločníkom a konateľom je Ľubomír Jurko zo Slovenska. Ľubomír Jurko bol pri založení spoločnosti LiveVisual s.r.o.  zastúpený českou spoločnosťou Jake&James Accounting s.r.o., ktorej jediným konateľom je Ing. Jakub Vondráček.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že Pavol Krúpa nemá záujem o reálne vyplatenie dlhov voči veriteľom a akcionárom spoločností, ktoré v skutočnosti ovláda a riadi. Pavol Krúpa naopak robí všetko preto, aby uspokojenie veriteľov a akcionárov jeho spoločností bolo v celom rozsahu zmarené. Na uvedené využíva prostriedky podobné praktikám z 90-tych rokov, ako sú prevody spoločností na biele kone, vzájomné premenovávanie spoločností, popieranie zákonných akcionárskych práv osôb, ktoré s ním nesúhlasia, prostriedky nátlaku, obťažovania a deštruktívnych činností, a v neposlednom rade praktiky ohovárania a krivého obviňovania.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.