Aktualizace - Proti společnosti KGI - Global Investments, a.s. byl podán věřitelský insolvenční návrh

24. 03. 2021

PRAHA / BRATISLAVA – Spoločnosť EFIT Bohemia, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Arca Investments, a.s., podala voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. veriteľský insolvenčný návrh spojený s návrhom na vyhlásenie konkurzu. Na základe insolvenčného návrhu bolo dňa 24.03.2021 začaté insolvenčné konanie, do ktorého si veritelia spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. môžu prihlasovať svoje pohľadávky. Spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. je pritom spoločnosťou, ktorá je dlhodobo spájaná s osobou Pavla Krúpu.

Veriteľský insolvenčný návrh bol voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. podaný z dôvodu jej mimoriadne nepriaznivej finančnej situácie. Súčasne má skupina Arca Capital za to, že transparentné vedenie insolvenčného konania voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. pod dohľadom insolvenčného správcu zabráni osobám skutočne ovládajúcim spoločnosť spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., ktoré sú zodpovedné za jej finančnú situáciu, uskutočňovať ďalšie podozrivé korporátne zmeny vo vlastníckej i riadiacej štruktúre spoločnosti KGI - Global Investments, a.s.

V insolvenčnom návrhu spoločnosti EFIT Bohemia, a.s. sú označení viacerí veritelia spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. Záväzky voči týmto identifikovaným veriteľom však predstavujú len zlomok z celkovej výšky všetkých záväzkov spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., ktorá podľa odhadu skupiny Arca Capital prevyšuje pol miliardy českých korún. Len záväzky voči skupine Arca Capital sú vo výške viac ako 350 miliónov českých korún, voči finančným inštitúciám viac ako 50 miliónov českých korún a voči majiteľom dlhopisov ide o záväzky rádovo v desiatkach miliónov českých korún.

Pavol Krúpa zadĺženosť spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. priznáva. Po podaní insolvenčného návrhu voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. sa Pavol Krúpa ihneď mediálne vyjadril, že dlhy a problémy spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. vznikli ešte v roku 2017, kedy bol jej štatutárom Ing. Rastislav Velič, a že Pavol Krúpa prevzal spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. zadĺženú a v zlej kondícii. Uvedené tvrdenia Pavla Krúpu sú v celom rozsahu nepravdivé a v rozpore s verejne dostupnými finančnými výkazmi. Spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. historicky patrila (ešte pod pôvodným obchodným menom Silver Point Invest a.s. a neskôr pod obchodným menom Arca Venture Capital a.s) do portfólia skupiny Arca Capital. V danom čase spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. vykazovala vynikajúce hospodárske výsledky. Z verejne prístupnej výročnej správy za rok 2017, zostavenej v júni 2018, vyplýva, že spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. v čase, kedy patrila do portfólia skupiny Arca Capital, vykázala  zisk takmer 50 miliónov českých korún. Je teda zjavné, že spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. mala v čase predaja jej akcií Pavlovi Krúpovi ziskové hospodárske výsledky a výbornú finančnú kondíciu. Počas roka 2018 po predaji akcií začal spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. riadiť Pavol Krúpa ako jej nový štatutár. Práve z pozície nového štatutára Pavol Krúpa v júni 2018 podpísal spomínanú výročnú správu KGI - Global Investments, a.s. za rok 2017, preukazujúcu dosiahnutie takmer 50-miliónového zisku v českých korunách.

Keďže však Pavol Krúpa nezaplatil spoločnosti Arca Investments, a.s. za prevedené akcie dohodnutú kúpnu cenu, čo potvrdil aj samotný Krúpa, tak spoločnosť Arca Investments, a.s. v januári 2021 oznámila Pavlovi Krúpovi, že odstupuje od zmlúv, ktorými mal Pavol Krúpa nadobudnúť akcie spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. a stať sa tak jej jediným akcionárom. Reakciou Pavla Krúpu z februára 2021 na uvedené kroky bolo obvinenie spoločnosti Arca Investments, a.s.,  že chce spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. prevziať výlučne z dôvodu, že má do nej údajne prísť suma vo výške stoviek miliónov českých korún za vysporiadanie akcií AmTrust.

Obvinenie Pavla Krúpu, ako aj jeho tvrdenie o očakávanom plnení vo výške stoviek miliónov českých korún sa ukázalo ako nepravdivé. Spoločnosti Arca Investments, a.s. sa podarilo od právnych zástupcov minoritných akcionárov spoločnosti AmTrust, očakávajúcich doplatok za akcie spoločnosti AmTrust, zistiť, že doplatok sa bude pohybovať nanajvýš v rozmedzí od 0,35 do 0,75 centov / za jednu akciu, a nie v rozmedzí deklarovanom Pavlom Krúpom vo výške 7 až 13 dolárov / za jednu akciu. V konečnom dôsledku do spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. môže zo strany AmTrust prísť plnenie maximálne v rozmedzí od 15 do 30 miliónov českých korún, a nie Krúpom deklarované plnenie vo výške stoviek miliónov českých korún. Opätovne je potrebné poukázať na odhadovanú výšku záväzkov spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. v rozsahu viac ako 500 miliónov českých korún.

Informáciou o skutočnej výške doplatku za akcie AmTrust pritom Pavol Krúpa disponuje už takmer rok. Je preto pravdepodobné, že práve zistenie o nízkom doplatku za akcie AmTrust, ktorý ani zďaleka nepokryje markantné záväzky spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., viedlo Pavla Krúpu k uskutočneniu formálnych korporátnych zmien v spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. Spoločnosti Arca Investments, a.s. sa podarilo z registrového spisu vedeného ohľadom spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. zistiť, že spoločnosť KGI - Global Investments, a.s. (bez označenia štatutára, ktorý za ňu konal) v januári 2021 oznámila registrovému súdu, že od marca 2020 mali byť jej akcionármi Pavol Krúpa a jeho synovec Juraj Krúpa a že od júla 2020 údajne eviduje ako svojich akcionárov Ing. Michala Pavlíka a Pavlíkovu spoločnosť VICTO, s. r. o. Osoba Ing. Michala Pavlíka nie je pritom pre skupinu Arca Capital neznáma. Ing. Michal Pavlík aktuálne figuruje ako štatutár či spoločník viacerých spoločností, ktoré sú historicky spájané s Pavlom Krúpom (najmä z dôvodu uskutočňovania nepriateľských nátlakových kampaní a podávania šikanóznych insolvenčných návrhov). Poukázať možno napr. na spoločnosť Serbina Consulting a.s. či spoločnosť Services of Serbin s.r.o., ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti Acquisition Capital, a.s. Skupina Arca Capital už v minulosti vyjadrila dôvodné podozrenie, že Ing. Michal Pavlík je jednou z osôb, na ktoré Pavol Krúpa „upratuje“ svoje spoločnosti.

Po zverejnení informácií o podaní insolvenčného návrhu zo dňa 24. marca 2021 voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. sa Pavol Krúpa začal od tejto spoločnosti dištancovať. V januári 2021 osoba konajúca za spoločnosť KGI - Global Investments, a.s., ktorou mohol byť jedine synovec Pavla Krúpu – Juraj Krúpa ako štatutár KGI - Global Investments, a.s. zapísaný v obchodnom registri, cielene ovplyvňovala Mestský súd v Prahe ako príslušný registrový súd, aby účelovo zabránila spätnému prevodu akcií spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. späť na Arca Investments, a.s. z dôvodu jej odstúpenia od zmlúv s Krúpom. Následne ešte vo februári 2021 sa Pavol Krúpa verejne vyjadroval k spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. a k údajnému doplatku za akcie AmTrust. O mesiac na to, ako sa jeho vyjadrenia ukázali ako nepravdivé a vyčíslenie doplatku za 20-násobne zhyperbolizované, sa Pavol Krúpa k spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. viac nehlási a nechce niesť zodpovednosť za jej extrémnu predĺženosť. Ako však už bolo uvedené vyššie, Pavol Krúpa je jedinou osobou zodpovednou za dlhy spoločnosti KGI - Global Investments, a.s., pretože v čase, kedy túto spoločnosť prevzal od spoločnosti Arca Investments, a.s., bola KGI - Global Investments, a.s. výrazne ziskovou obchodnou spoločnosťou.

Skupina Arca Capital zastáva preto názor, že transparentné insolvenčné konanie voči spoločnosti KGI - Global Investments, a.s. je spolu s dohľadom insolvenčného správcu jediným schodným riešením pre veriteľov spoločnosť KGI - Global Investments, a.s., a to vzhľadom na závratnú výšku jej záväzkov a vzhľadom na posledné podozrivé korporátne zmeny v spoločnosti KGI - Global Investments, a.s.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.