Vyhlásenie spoločnosti Nova Real Estate Finance, a.s.

15. 04. 2021

Vážení majitelia dlhopisov / veritelia,

spoločnosť Nova Real Estate Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 788 701 (ďalej len „spoločnosť Nova Real Estate Finance“), ako emitent cenných papierov:

  • dlhopisov NREF 2023 I, ISIN: SK4120013731,
  • dlhopisov NREF 2027 I, ISIN: SK4120013079,
  • dlhopisov NREF CZK 2027 I, ISIN: SK4120013327,
  • dlhopisov NREF 2027 II, ISIN: SK4120013335,
  • dlhopisov NREF 2028 I, ISIN: SK4120013921,
  • dlhopisov NREF 2021, ISIN: SK4210001604

(ďalej len „dlhopisy emitované spoločnosťou Nova Real Estate Finance“), si týmto dovoľuje informovať majiteľov dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Real Estate Finance, že Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 06.04.2021, sp. zn. 4R/1/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.04.2021, povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Slovakia“), spoločnosti Arca Capital Slovakia ustanovil reštrukturalizačného správcu a reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia uznal za hlavné reštrukturalizačné konanie.

Spoločnosť Nova Real Estate Finance je aktuálne v omeškaní s úhradou výnosov z i) dlhopisov NREF 2027 II, ISIN: SK4120013335 a ii) dlhopisov NREF 2023 I, ISIN: SK4120013731, pričom vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu spoločnosti Nova Real Estate Finance existuje dôvodný predpoklad, že v budúcnosti nebude schopná splniť ďalšie svoje záväzky z ňou emitovaných dlhopisov.

Záväzky z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Real Estate Finance sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti Arca Capital Slovakia, ktoré majiteľom predmetných dlhopisov garantuje právne postavenie veriteľa voči spoločnosti Arca Capital Slovakia. Pohľadávky na vyplatenie menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Real Estate Finance sa v prípade ich riadneho a včasného prihlásenia budú uspokojovať v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia odo dňa 13.04.2021 plynie zákonná 30 - dňová lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Spoločnosť Nova Real Estate Finance si, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dovoľuje odporučiť majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Real Estate Finance, aby svoje pohľadávky na vyplatenie menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Real Estate Finance prihlásili do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Doplňujúce informácie potrebné pre riadne a včasné prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky spojené s procesom prihlasovania predmetných pohľadávok sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti Arca Capital Slovakia https://www.arcacapital.com/restrukturalizacia-arca-capital-slovakia/restrukturalizacia-arca-capital-slovakia-/q-a-restrukturalizacia-a-prihlasovanie-pohladavok.

S pozdravom,

Nova Real Estate Finance, a. s.

Ing. Rastislav Velič, predseda predstavenstva

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.