Vyhlásenie spoločnosti Nova Green Finance, a.s.

16. 04. 2021

Vážení majitelia dlhopisov / veritelia,

spoločnosť Nova Green Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 335 588 (ďalej len „spoločnosť Nova Green Finance“), ako emitent cenných papierov:

  • dlhopisov NGF CZK 2021 I, ISIN: SK4120011917,
  • dlhopisov NGF EUR 2021 I, ISIN: SK4120011933,
  • dlhopisov NGF EUR 2026 I, ISIN: SK4120011925

(ďalej len „dlhopisy emitované spoločnosťou Nova Green Finance“), si týmto dovoľuje informovať majiteľov dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance, že Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 06.04.2021, sp. zn. 4R/1/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.04.2021, povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „spoločnosť Arca Capital Slovakia“), spoločnosti Arca Capital Slovakia ustanovil reštrukturalizačného správcu a reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Capital Slovakia uznal za hlavné reštrukturalizačné konanie.

Spoločnosť Nova Green Finance konštatuje, že vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu spoločnosti Nova Green Finance existuje dôvodný predpoklad, že v budúcnosti nebude schopná splniť svoje záväzky z ňou emitovaných dlhopisov.

Záväzky z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance sú zabezpečené ručiteľským vyhlásením spoločnosti Arca Capital Slovakia, ktoré majiteľom predmetných dlhopisov garantuje právne postavenie veriteľa voči spoločnosti Arca Capital Slovakia. Pohľadávky na vyplatenie menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance sa v prípade ich riadneho a včasného prihlásenia budú uspokojovať v reštrukturalizácii spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Veriteľom spoločnosti Arca Capital Slovakia odo dňa 13.04.2021 plynie zákonná 30 - dňová lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Spoločnosť Nova Green Finance si, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dovoľuje odporučiť majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance, aby svoje pohľadávky na vyplatenie menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance prihlásili do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia.

Doplňujúce informácie potrebné pre riadne a včasné prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky spojené s procesom prihlasovania predmetných pohľadávok sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti Arca Capital Slovakia https://www.arcacapital.com/restrukturalizacia-arca-capital-slovakia/restrukturalizacia-arca-capital-slovakia-/q-a-restrukturalizacia-a-prihlasovanie-pohladavok.

 

S pozdravom,

Nova Green Finance, a. s.

Ing. Rastislav Velič, predseda predstavenstva

 

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.