Prehľad najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa prihlasovania pohľadávok do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia

12. 04. 2021

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. upozorňuje, že do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si veritelia prihlasujú pohľadávky iba v prípade, ak majú pohľadávky voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako hlavnému dlžníkovi, spoludlžníkovi alebo ručiteľovi.

Pohľadávky si neprihlasujú veritelia iných spoločností, než je spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., bez ohľadu na to, či tieto iné spoločnosti sú alebo nie sú majetkovo či personálne prepojené so spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si neprihlasujú pohľadávky veritelia, ktorí majú pohľadávku voči spoločnosti Arca Investments, a.s. z titulu zmenky vystavenej zo strany spoločnosti Arca Investments, a.s.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. zároveň upozorňuje, že nižšie uvedené odpovede na najčastejšie kladené otázky predstavujú právne posúdenie a názory spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktoré majú odporúčací charakter a nemožno sa na základe nich voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. domáhať plnenia žiadneho nároku.

 

 •  Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je proces, prostredníctvom ktorého dôjde ku kolektívnemu uspokojeniu pohľadávok veriteľov prostredníctvom reštrukturalizačného plánu. Uspokojenie pohľadávok veriteľov v reštrukturalizácii je pre veriteľov výhodnejšie ako uspokojenie v konkurze.

 • Prečo je reštrukturalizácia výhodnejšia ako konkurz?

V reštrukturalizácii je dlžník zo zákona povinný svojim veriteľom ponúknuť lepšie uspokojenie ako v konkurze. Toto uspokojenie musí byť pre nezabezpečených veriteľov minimálne o 20 % vyššie, ako by tomu bolo v prípade konkurzu. Súčasne v reštrukturalizácii platí, že miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok musí byť v reštrukturalizácii najmenej vo výške 50 % výšky dotknutej nezabezpečenej pohľadávky.

 • Aký je deň začatia reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.?

Dňom začatia reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je deň 02.03.2021. Reštrukturalizačné konanie sa začalo na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I o začatí reštrukturalizačného konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021. Uznesenie nadobúda právoplatnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Aký je deň povolenia reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.?

Dňom povolenia reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je deň 13.04.2021. Reštrukturalizácia bola povolená na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I o povolení reštrukturalizácie, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 68/2021 zo dňa 12.04.2021. Uznesenie nadobúda právoplatnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Aká je lehota na prihlásenie mojej pohľadávky?

Lehota na prihlásenie pohľadávky je 30 kalendárnych dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie. Dňom povolenia reštrukturalizácie je prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia Uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Zverejňovanie v Obchodnom vestníku možno sledovať na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspxV prípade spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je dňom povolenia reštrukturalizácie deň 13.04.2021.

30-dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok je tzv. hmotnoprávnou lehotou, čo znamená, že prihláška musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň 30-dňovej lehoty (nestačí jej odovzdanie na poštovú prepravu, ak sa prihláška zasiela poštou).

Jedinou výnimkou, kedy prihláška nemusí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň 30-dňovej lehoty, je situácia, keď posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja. Vtedy sa prihláška považuje za včas doručenú, ak je správcovi doručená najbližší pracovný deň nasledujúci po poslednom dni 30-dňovej lehoty.

Lehota pre zahraničných veriteľov je taktiež 30-dňová, avšak plynie odchýlne. Jej začiatok začína doručením oznámenia ustanoveného správcu, ktoré bude zaslané každému známemu zahraničnému veriteľovi.

Zmeškanie lehoty na prihlasovanie pohľadávok nemožno odpustiť. Na neskoro doručenú prihlášku sa neprihliada.

 • Ktorý konkrétny deň je posledným dňom lehoty na prihlasovanie pohľadávok?

Veritelia si musia spoje pohľadávky najneskôr do dňa 13.05.2021 (vrátane). Zmeškanie lehoty na prihlasovanie pohľadávok nemožno odpustiť. Na neskoro doručenú prihlášku sa neprihliada.

 • Prečo je potrebné prihlásiť si pohľadávku?

Veriteľ prihlásenej pohľadávky sa stáva účastníkom reštrukturalizačného konania a súčasne účastníkom reštrukturalizačného plánu, prostredníctvom ktorého dlžník kolektívne uspokojí svojich veriteľov  v súlade so zákonom stanovenými podmienkami pre reštrukturalizačné konanie.

 • Čo sa stane, ak si neuplatním prihláškou svoju pohľadávku vôbec alebo si ju uplatním neskoro?

Pohľadávky veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky neprihlási spôsobom ustanoveným zákonom, sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu stanú voči dlžníkovi nevymožiteľnými. Nevymožiteľnými sa stávajú aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka. To platí rovnako aj pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.

 • Kde si mám prihlásiť svoju pohľadávku?

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise a je potrebné ju doručiť ustanovenému správcovi. Meno a adresa ustanoveného správcu sú uvedené v Uznesení o povolení reštrukturalizácie, zverejnenom v Obchodnom vestníku.

Počas reštrukturalizácie môže dôjsť k zmene správcu. Takéto rozhodnutie sa opäť zverejňuje v Obchodnom vestníku. V prípade, že počas lehoty na prihlasovanie pohľadávok dôjde k zmene správcu, nie je potrebné podávať už raz podanú prihlášku pohľadávky opätovne u novo ustanoveného správcu. Noví (ešte neprihlásení) veritelia sú však povinní doručiť svoje prihlášky novo ustanovenému správcovi.

 • Môžem podanú prihlášku doplniť alebo opraviť?

Prihlášku pohľadávky možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (t.j. do 30 kalendárnych dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie). Oprava alebo doplnenie prihlášky sa tak realizuje formálnym späťvzatím pôvodne podanej prihlášky a podaním opravenej a/alebo doplnenej novej prihlášky.

 • Mám si prihlásiť aj pohľadávku, ktoré ešte nie je splatná?

Do reštrukturalizácie je potrebné si prihlásiť všetky pohľadávky, ktoré vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., t.j. všetky pohľadávky, ktoré vznikli najneskôr do dňa 01.03.2021 (vrátane), a to bez ohľadu na to, či tieto vzniknuté pohľadávky sú už splatné alebo nie.

Veritelia si teda do reštrukturalizácie majú prihlásiť aj všetky nesplatné pohľadávky voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ak tieto pohľadávky vznikli najneskôr do dňa 01.03.2021 (vrátane).

Pozor, časovým míľnikom rozhodujúcim pre určenie, či sa pohľadávka má prihlásiť do reštrukturalizácie, nie je deň povolenia reštrukturalizácie, ale deň začatia reštrukturalizačného konania. Odchýlny režim posudzovania okamihu vzniku pohľadávky platí len pre štátne inštitúcie/ veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli na základe verejnoprávnej zákonnej úpravy; v danom prípade vznik pohľadávky definuje osobitný predpis. Vo vzťahu k veriteľom, ktorých pohľadávky sú pohľadávkami zo súkromnoprávnych vzťahov (vrátane majiteľov dlhopisov), platí informácia uvedená v prvej vete tohto odseku.

 • Aká je forma prihlášky pohľadávky? Môžem svoju pohľadávku prihlásiť prostredníctvom ľubovoľného dokumentu (listu)?

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Inak na ňu nebude správca prihliadať.

Predpísané tlačivo nájdete na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR tu: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

V reštrukturalizácii existujú dva druhy predpísaných tlačív (prihlášok pohľadávok):

a)    univerzálna prihláška pohľadávky, ktorá slúži na prihlásenie jednej nezabezpečenej pohľadávky alebo jednej zabezpečenej pohľadávky. Uvedené tlačivo môže na prihlásenie svojej pohľadávky použiť tak zabezpečený veriteľ, ako aj nezabezpečený veriteľ. Prostredníctvom tohto tlačiva možno prihlásiť vždy len jednu pohľadávku; a

b)    prihláška súhrnnej pohľadávky, ktorá slúži na prihlásenie viacerých nezabezpečených pohľadávok. Ak má veriteľ viac nezabezpečených pohľadávok, môže použiť jednu súhrnnú prihlášku podľa písm. b) alebo viac samostatných univerzálnych prihlášok podľa písm. a);

 • Kde nájdem pokyny k vyplneniu prihlášky pohľadávky?

Pokyny k vyplneniu prihlášky nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, a to konkrétne na konci tlačiva – univerzálnej prihlášky pohľadávky: 

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

 • Aké údaje musí obsahovať prihláška pohľadávky?

Medzi základné náležitosti prihlášky v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii patria:

1.     spisová značka (číslo reštrukturalizačného konania)4R/1/2021;

2.    identifikačné údaje veriteľa:

a)   meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo

b)   obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo

c)   názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu;

3.     identifikačné údaje dlžníka: názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, a teda v našom prípade: Arca Capital Slovakia, a.s., IČO: 35 868 856, sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika;

4.     právny dôvod vzniku pohľadávky: v tejto časti musí veriteľ opísať skutočnosti, na ktorých mu vznikla pohľadávka prihlasovaná do reštrukturalizácie, vrátane jej príslušenstva. Majitelia dlhopisov by v tejto časti mali opísať, aké dlhopisy vlastnia (názov dlhopisov, počet, ISIN, menovitá hodnota, hodnota výnosov), a súčasne by mali opísať, ako a kedy predmetné dlhopisy nadobudli. Uvedené skutočnosti by mali byť preukázané prílohami doloženými k prihláške;

5.     poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty: v prípade zabezpečených, ako aj nezabezpečených veriteľov (vrátane majiteľov dlhopisov), ktorí nie sú spriaznení s dlžníkom, je potrebné označiť (začiarknuť) políčko 25e – Iná pohľadávka;

6.     celková suma pohľadávky, ktorá sa musí rozdeliť na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške musí rozdeliť podľa právneho dôvodu vzniku a

7.     podpis.

Zdôrazňujeme, že pokiaľ bude akákoľvek z vyššie uvedených základných náležitostí prihlášky chýbať, správca konkurznej podstaty nebude na danú prihlášku prihliadať.

Ostatné údaje v prihláške sú nepovinné (napr. telefónne číslo, email a pod.).

 • Akým spôsobom mám doručiť prihlášku svojej pohľadávky príslušnému správcovi?

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Najneskôr v posledný deň na prihlasovanie pohľadávok musí byť prihláška doručená správcovi. Prihlášku je možné doručiť správcovi nasledovnými spôsobmi:

a)   poštou na adresu sídla správcu:

Prihláška doručovaná správcovi v listinnej podobe poštou nemusí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom veriteľa / zástupcu veriteľa (postačuje teda obyčajný podpis). Odporúča sa, aby prihláška bola zaslaná správcovi prostredníctvom doporučenej zásielky s doručenkou z dôvodu, aby odosielateľ mal dôkaz o doručení zásielky príjemcovi (správcovi); alebo

b)    elektronicky do elektronickej schránky správcu:

Prihláška doručovaná správcovi elektronicky do jeho elektronickej schránky musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Rovnako zaručeným elektronickým podpisom musia byť podpísané aj všetky prílohy prihlášky.

Každý veriteľ môže správcu požiadať o vydanie potvrdenie, či jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

 • Aká je spisová značka reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.?

Spisová značka reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie je 4R/1/2021.

 • Mám viacero pohľadávok. Môžem ich prihlásiť na základe jednej prihlášky?

Ak má veriteľ viac zabezpečených pohľadávok, každú jednu zabezpečenú pohľadávku musí prihlásiť na základe samostatnej univerzálnej prihlášky.

Ak má veriteľ viac nezabezpečených pohľadávok, tieto nezabezpečené pohľadávky môže veriteľ prihlásiť každú samostatne na základe samostatnej univerzálnej prihlášky alebo spoločne na základe tzv. súhrnnej prihlášky.

Ak má veriteľ jednu alebo viac zabezpečených pohľadávok a jednu alebo viac nezabezpečených pohľadávok, tak každú zo zabezpečených pohľadávok musí veriteľ prihlásiť samostatne na základe samostatnej univerzálnej prihlášky.Čo sa týka nezabezpečených pohľadávok, tak veriteľ môže každú z nezabezpečených pohľadávok prihlásiť samostatne na základe samostatnej univerzálnej prihlášky alebo ich všetky môže prihlásiť spoločne na základe tzv. súhrnnej prihlášky.

 • Som majiteľom dlhopisu/ dlhopisov. Kde mám hľadať ISIN emisie?  

ISIN jednotlivých emisií dlhopisov je uvedený v emisných podmienkach / prospektoch jednotlivých dlhopisov. Emisné podmienky a prospekty dlhopisov sú verejne dostupnými dokumentmi zverejnenými na webovom sídle emitenta dlhopisov.

Ak si veriteľ (majiteľ dlhopisu) zaobstaral dlhopisy prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi či banky, ISIN príslušnej emisie dlhopisov je uvedený aj na Pokyne pre obstaranie cenného papieru, prípadne na Potvrdení o zrealizovaní pokynu pre obstaranie cenného papieru.

 • Som majiteľom dlhopisu / dlhopisov, ktoré som si obstaral cez obchodníka s cennými papiermi. Od koho mám žiadať výpis z majetkového účtu, komisionársku zmluvu a inú dokumentáciu týkajúcu sa obstarania dlhopisov?

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. nedisponuje dokumentáciou, na základe ktorej si jednotliví majitelia dlhopisov obstarali cez obchodníka s cennými papiermi svoje dlhopisy. Výpis z majetkového účtu, komisionársku zmluvu, pokyny na obstaranie cenných papierov, potvrdenia o zrealizovaní pokynov na obstaranie cenných papierov, ako aj inú dokumentáciu týkajúcu sa obstarania dlhopisov, by si majitelia dlhopisov mali vyžiadať u príslušného obchodníka s cennými papiermi.

 • Môžem prihlásiť svoju pohľadávku do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ktorá prebieha na území Slovenskej republiky, ak mám trvalé bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo v zahraničí?

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si prihlasujú pohľadávky všetci veritelia spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., bez ohľadu na ich trvalé bydlisko, miesto podnikania či sídlo.

Pri zahraničných veriteľoch so sídlom, miestom podnikania či trvalým bydliskom mimo územia Slovenskej republiky platí, že zahraniční veritelia sú povinní ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi. V opačnom prípade budú zahraničným veriteľom, ktorí nemajú ustanoveného zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom zástupcu na území Slovenskej republiky, doručované písomnosti len zverejnením písomností v Obchodnom vestníku.

 • Mám si do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. prihlásiť pohľadávku, ktorú mám voči jej dcérskej/vnučkovskej  spoločnosti alebo inej spoločnosti zo skupiny Arca Capital? Mám si do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. prihlásiť svoju zmenkovú pohľadávku voči spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si veritelia prihlasujú pohľadávky iba v prípade, ak majú pohľadávky voči spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. ako hlavnému dlžníkovi, spoludlžníkovi alebo ručiteľovi.

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si neprihlasujú pohľadávky veritelia iných spoločností, než je spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., bez ohľadu na to, či sú tieto iné spoločnosti majetkovo či personálne prepojené so spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. alebo nie. Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. si neprihlasujú pohľadávky veritelia, ktorí majú pohľadávku voči spoločnosti Arca Investments, a.s. z titulu zmenky vystavenej zo strany spoločnosti Arca Investments, a.s.​

 • V prihláške sa má uviesť celková suma pohľadávky, pričom táto sa má rozdeliť na istinu a príslušenstvo, ktoré sa rozdeľuje podľa právneho dôvodu vzniku príslušenstva. Čo sa považuje za príslušenstvo pohľadávky?

Príslušenstvom pohľadávky sú v zmysle Občianskeho zákonníka úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením. V prípade majiteľov dlhopisov sú príslušenstvom pohľadávky najmä výnosy (tzv. kupón) vo výške vyplývajúcej z Prospektu / Emisných podmienok dlhopisov. V prihláške pohľadávky je vhodné uviesť, že právnym dôvodom vzniku výnosov (tzv. kupónu) ako príslušenstva dlhopisov sú Emisné podmienky dlhopisov.

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je možné prihlásiť príslušenstvo pohľadávky, ktoré vzniklo najneskôr do dňa 01.03.2021 (t.j. dňa predchádzajúceho dňu začatia reštrukturalizačného konania spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.). V zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré vznikol nárok po začatí reštrukturalizačného konania, sa do reštrukturalizačného plánu nezahŕňajú, pretože tieto nároky sa v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom považujú v celom rozsahu za odpustené.

 • Som majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance, a.s. alebo spoločnosťou Nova Real Estate Finance, a. s. Mám si pohľadávky z týchto dlhopisov prihlásiť do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.?

Spoločnosť Nova Green Finance, a.s. a spoločnosť Nova Real Estate Finance, a. s. na svojich webových sídlach zverejnili vyhlásenia, že vzhľadom na ich finančnú situáciu existuje dôvodný predpoklad, že tieto spoločnosti nebudú schopné splniť svoje záväzky z dlhopisov emitovaných dlhopisov spoločnosťou Nova Green Finance, a.s. a spoločnosťou Nova Real Estate Finance, a. s.

V prípade, že ste majiteľom niektorého z týchto dlhopisov:

 • dlhopisov NGF CZK 2021 I, ISIN: SK4120011917,
 • dlhopisov NGF EUR 2021 I, ISIN: SK4120011933,
 • dlhopisov NGF EUR 2026 I, ISIN: SK4120011925
 • dlhopisov NREF 2023 I, ISIN: SK4120013731,
 • dlhopisov NREF 2027 I, ISIN: SK4120013079,
 • dlhopisov NREF CZK 2027 I, ISIN: SK4120013327,
 • dlhopisov NREF 2027 II, ISIN: SK4120013335,
 • dlhopisov NREF 2028 I, ISIN: SK4120013921,
 • dlhopisov NREF 2021, ISIN: SK4210001604,

tak spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. Vám odporúča, aby ste si pohľadávky z týchto dlhopisov riadne a včas prihlásili do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

 • Som majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. Vydá mi spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. potvrdenie ohľadom stavu môjho účtu, t.j. potvrdenie o tom, aký druh dlhopisu / dlhopisov a aký počet vlastním?

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. nevie majiteľom dlhopisov vydať výpis z účtu majiteľa dlhopisov ani iné potvrdenie o stave účtu majiteľa dlhopisov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. nedisponuje evidenciou, na základe ktorej by vedela vydávať jednotlivým majiteľom dlhopisov výpisy z účtu či iné potvrdenia o stave účtu majiteľa dlhopisov.

Výpisy z účtu a potvrdenia o tom, aký druh dlhopisu / dlhopisov a aký počet vlastní ten ktorý majiteľ dlhopisu emitovaného spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s., môže poskytnúť jedine obchodník s cennými papiermi, cez ktorého si majitelia dlhopisov obstarali jednotlivé dlhopisy. Týmto obchodníkom s cennými papiermi je spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, IČO: 35 871 211. Napriek podobnosti obchodných mien, spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. a spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. sú dve odlišné spoločnosti, ktoré majú odlišnú vlastnícku aj riadiacu štruktúru. Spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s. nepatrí do skupiny Arca Capital.

 • Som majiteľom dlhopisov emitovaných spoločnosťou Nova Green Finance, a.s. alebo spoločnosťou Nova Real Estate Finance, a. s.  Vydá mi spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., spoločnosť Nova Green Finance, a.s. alebo spoločnosť Nova Real Estate Finance, a. s.  potvrdenie ohľadom stavu môjho účtu, t.j. potvrdenie o tom, aký druh dlhopisu / dlhopisov a aký počet vlastním?

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ani spoločnosti Nova Green Finance, a.s. /  Nova Real Estate Finance, a. s. nevedia majiteľom dlhopisov vydať výpisy z účtu majiteľa dlhopisov ani iné potvrdenia o stave účtu majiteľa dlhopisov. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. ani spoločnosti Nova Green Finance, a.s. / Nova Real Estate Finance, a. s. nedisponujú evidenciou, na základe ktorej by vedeli vydávať jednotlivým majiteľom dlhopisov výpisy z účtu či iné potvrdenia o stave účtu majiteľa dlhopisov.

Výpisy z účtu a potvrdenia o tom, aký druh dlhopisov a aký počet vlastní ten ktorý majiteľ dlhopisu emitovaného spoločnosťou Nova Green Finance, a.s. alebo spoločnosťou Nova Real Estate Finance, a. s., môže poskytnúť jedine obchodník s cennými papiermi, cez ktorého si majitelia dlhopisov obstarali jednotlivé dlhopisy. Týmto obchodníkom s cennými papiermi je spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, IČO: 35 871 211.

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.