Oznámenie spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. o podmienkach vydania peňazí zo solučnej úschovy zriadenej z dôvodu neoznámenia bankového účtu

09. 01. 2023

Vážení veritelia,

 

spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“) si dovoľuje informovať svojich veriteľov, že dňa 29.12.2022 spoločnosť Arca Capital Slovakia spísala notársku zápisnicu o solučnej úschove peňazí za účelom splnenia jej záväzku zaplatiť prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia (ďalej len „Notárska úschova 1“).

Spoločnosť zriadila Notársku úschovu 1 u Notárskeho úradu JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Budova Tower 5, 7. poschodie (ďalej len „Notársky úrad“).

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia poskytla do Notárskej úschovy 1 prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia pre tých veriteľov, ktorí spoločnosti Arca Capital Slovakia napriek jej opakovaným výzvam zverejneným v Obchodnom vestníku č. 161/2022, Obchodnom vestníku č. 180/2022 a Obchodnom vestníku č. 224/2022 riadne neoznámili bankové účty, na ktoré požadujú zaplatiť prvú splátku plnenia podľa reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia.

 

Zoznam veriteľov, ktorým sa plnilo do Notárskej úschovy 1, ktorý v neanonymizovanej verzii s osobnými údajmi veriteľov a výškou prvej splátky tvorí prílohu 1 zápisnice o Notárskej úschove 1 (ďalej len „Zoznam veriteľov“), tvorí prílohu tohto oznámenia.

 

Spoločnosť Arca Capital Slovakia si týmto dovoľuje informovať veriteľov, že podmienky vydania peňazí z Notárskej úschovy 1 sú nasledovné:

1. Časť predmetu úschovy bude vydaná príjemcovi, vedenému v Zozname veriteľov, a to v sume zhodnej so sumou určenou v Zozname veriteľov, ktorý sa preukáže:

(i) platným dokladom totožnosti, ak je príjemcom fyzická osoba, alebo

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom príjemcu, ak je príjemcom právnická osoba, alebo

(iii) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom príjemcu, ak sa príjemca nedostaví osobne a súčasne sa zástupca príjemcu preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba. 

 

2. Časť predmetu úschovy bude vydaná dedičovi príjemcu, vedenému v Zozname veriteľov v sume zhodnej so sumou určenou v Zozname veriteľov, ktorý sa preukáže ktorýmkoľvek spôsobom podľa bodov (i), (ii) alebo (iv), za kumulatívneho splnenia podmienky podľa bodu (iii) nižšie:

(i) platným dokladom totožnosti, ak je dedičom fyzická osoba,

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom dediča, ak je dedičom právnická osoba,

(iii) právoplatným dedičským rozhodnutím, potvrdzujúcim nadobudnutie pohľadávky a v prípade viacerých pohľadávok nadobudnutie všetkých pohľadávok príjemcu prihlásených do reštrukturalizácie zložiteľa,

(iv) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom dediča príjemcu, ak sa nedostaví osobne a súčasne sa zástupca dediča príjemcu preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba.

 

3. Časť predmetu úschovy bude vydaná v prospech tretej osoby ako singulárneho právneho nástupcu príjemcu, v sume zhodnej so sumou určenou v písomnom pokyne zložiteľa, ktorá sa preukáže ktorýmkoľvek spôsobom podľa bodov (i), (ii) alebo (iii), za kumulatívneho splnenia podmienok podľa bodov (iv) až (vii) nižšie:

(i) platným dokladom totožnosti, ak je touto treťou osobou fyzická osoba,

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom tejto osoby, ak je touto treťou osobou právnická osoba,

(iii) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom tejto tretej osoby, ak sa nedostaví osobne a súčasne sa zástupca tejto tretej osoby preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba,

(iv) originálom alebo osvedčenou kópiou Zmluvy o prevode cenného papiera, uzavretou medzi príjemcom ako prevodcom a treťou osobou ako nadobúdateľom, predmetom ktorej je prevod dlhopisu a v prípade viacerých dlhopisov prevod všetkých dlhopisov príjemcu, na základe ktorých má príjemca zistené pohľadávky prihlásené do reštrukturalizácie zložiteľa (ďalej len „Zmluva o prevode cenného papiera“),

(v) originálom alebo osvedčenou kópiou pokynu príjemcu na registráciu prevodu dlhopisu alebo všetkých dlhopisov prevádzaných podľa Zmluvy o prevode cenného papieru, z majetkového účtu príjemcu,

(vi) originálom alebo osvedčenou kópiou pokynu tretej osoby na registráciu prevodu dlhopisu alebo všetkých dlhopisov prevádzaných podľa Zmluvy o prevode cenného papieru, v prospech majetkového účtu tretej osoby,

(vii) originálom alebo osvedčenou kópiou výpisu z majetkového účtu tretej osoby, potvrdzujúceho registráciu dlhopisu alebo a v prípade prevodu viacerých dlhopisov potvrdzujúceho registráciu všetkých dlhopisov prevádzaných podľa Zmluvy o prevode cenného papieru v prospech majetkového účtu tretej osoby.

           

4.   Časť predmetu úschovy bude vydaná v prospech inej osoby ako príjemcu, v sume zhodnej so sumou určenou v písomnom pokyne zložiteľa, ktorá sa preukáže ktorýmkoľvek spôsobom podľa bodov (i), (ii) alebo (iv), za kumulatívneho splnenia podmienky podľa bodu (iii) nižšie:

(i) platným dokladom totožnosti, ak je touto osobou fyzická osoba,

(ii) výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom tejto osoby, ak je touto osobou právnická osoba,

(iii) originálom alebo osvedčenou kópiou písomného pokynu zložiteľa s úradne osvedčeným podpisom zložiteľa, ktorým zložiteľ prikazuje notárovi, aby časť predmetu úschovy v sume ním určenej vydal v prospech tejto osoby,

(iv) originálom alebo osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom tejto osoby, ak sa nedostaví osobne a súčasne sa zástupca tejto osoby preukáže platným dokladom totožnosti, ak je zástupcom fyzická osoba alebo výpisom z obchodného registra, použiteľným na právne úkony, nie starším ako tri pracovné dni a platným dokladom totožnosti štatutára, resp. štatutárov, oprávnených konať menom zástupcu, ak je zástupcom právnická osoba

(podmienky podľa bodov 1. až 4. vyššie spolu ďalej len „podmienky vydania“).

 

Vydanie peňazí sa uskutoční bezhotovostným prevodom z depozitného účtu notára JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, vedeného v Tatra banke, a.s. pod č. 2946061145/1100, IBAN: SK96 1100 0000 0029 4606 1145 s názvom JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, na bankový účet:

1. ktorý príjemca, dedič príjemcu, tretia osoba ako singulárny právny nástupca alebo osoba, uvedená v písomnom pokyne zložiteľa, osobne oznámi notárovi do úradného záznamu o vydaní časti peňazí z úschovy na účely splnenia záväzku,

2. alebo v prípade, ak bude príjemca, dedič príjemcu, tretia osoba ako singulárny právny nástupca alebo osoba, uvedená v písomnom pokyne zložiteľa, na tento úkon zastúpená treťou osobou:

(i) na bankový účet, ktorý bude uvedený na tento účel v plnej moci, alebo

(ii) na bankový účet, ktorý bude uvedený na tento účel v origináli alebo osvedčenej kópii súhlasu splnomocniteľa s vydaním časti úschovy peňazí na účet uvedený v súhlase splnomocniteľa, pričom podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený, alebo

(iii) na bankový účet, uvedený na tento účel v čestnom vyhlásení zástupcu, ktorého vzor tvorí prílohu tohto oznámenia, pričom podpis zástupcu musí byť úradne osvedčený,

a to v lehote 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa preukázania splnenia podmienok vydania, pričom v prípade, ak v jeden deň bude notárovi preukázané splnenie podmienok vydania pri viac ako 50 (päťdesiatich) príjemcoch, táto lehota sa pri každých 50 (päťdesiatich) príjemcoch pripadajúcich na jeden deň predlžuje o jeden pracovný deň.

***

Spoločnosť Arca Capital Slovakia si dovoľuje informovať veriteľov, že podmienky vydania peňazí z Notárskej úschovy 1 je potrebné preukazovať na Notárskom úrade.

 

S úctou,

Arca Capital Slovakia, a.s.

 

Príloha - Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BANKOVOM ÚČTE

 

Poskytovateľ čestného vyhlásenia:

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. (ďalej len „Poskytovateľ čestného vyhlásenia“),

ktorý je na základe plnomocenstva zo dňa ..................................... v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený zastupovať:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(ďalej len „Splnomocniteľ“),

týmto čestne vyhlasuje, že

 

účet číslo

..................................................................................................................................................................

IBAN:

..................................................................................................................................................................

vedený v:

..................................................................................................................................................................

je účtom určeným zo strany Splnomocniteľa, na ktorý má byť vyplatené peňažné plnenie určené  v zmysle reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Arca Capital Slovakia“), pre Splnomocniteľa, ktoré (mysliac tým peňažné plnenie) bolo spoločnosťou Arca Capital Slovakia zložené do notárskej solučnej úschovy notára JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, so sídlom notárskeho úradu Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, a zároveň že Splnomocniteľ vyslovene trvá na uvoľnení predmetného peňažného plnenia v prospech tohto účtu a vyslovene s takýmto postupom súhlasí.

 

Poskytovateľ čestného vyhlásenia:

 

V ____________________, dňa _____________

 

_______________________________________

..............................................................................

..............................................................................

/úradne osvedčený podpis Poskytovateľa čestného vyhlásenia/

Príloha - zoznam veriteľov, ktorým sa plnilo do Notárskej úschovy 1

Zdieľať:

Mohlo by vás zajímat

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.