Q&A:Prihlasovanie pohľadávok

01. 06. 2021

Spoločnosť Arca Investments, a.s. upozorňuje, že do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. si veritelia prihlasujú pohľadávky iba v prípade, ak majú pohľadávky voči spoločnosti Arca Investments, a.s. ako hlavnému dlžníkovi, spoludlžníkovi alebo ručiteľovi.

Pohľadávky si neprihlasujú veritelia iných spoločností, než je spoločnosť Arca Investments, a.s., bez ohľadu na to, či tieto iné spoločnosti sú alebo nie sú majetkovo či personálne prepojené so spoločnosťou Arca Investments, a.s. 

Spoločnosť Arca Investments, a.s. zároveň upozorňuje, že nižšie uvedené odpovede na najčastejšie kladené otázky predstavujú právne posúdenie a názory spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré majú odporúčací charakter a nemožno sa na základe nich voči spoločnosti Arca Investments, a.s. domáhať plnenia žiadneho nároku.

 

1. Čo je insolvenčné konanie?

Insolvenčné konanie je druh súdneho konania, v ktorom sa rieši úpadok alebo hroziaci úpadok dlžníka a ktorého cieľom je zvolenie takého vysporiadania dlhov dlžníka, aby došlo k čo najvyššiemu pomernému uspokojeniu pohľadávok všetkých zistených prihlásených dlžníkových veriteľov. V prípade spoločnosti Arca Investments, a.s. sa insolvenčné konanie začalo na jej návrh, pričom spoločnosť Arca Investments, a.s. navrhuje, aby jej situácia bola riešená formou reorganizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. Reorganizácia je z podstaty veci sanačným spôsobom riešenia úpadku spoločnosti, ktorého cieľom je nielen stanoviť pre veriteľov plán pomerného uspokojenia ich pohľadávok, ale z pohľadu dlžníka je cieľom reorganizácie zachovanie prevádzky podniku dlžníka (čo má v budúcnosti vygenerovať ďalšie výnosy dlžníka, ktoré môžu a majú byť použité na uspokojenie veriteľov dlžníka), zachovanie konkurencieschopnosti dlžníka aj zachovanie pracovných miest.

2. Aká je lehota na prihlásenie mojej pohľadávky do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Zákonná lehota k prihlasovaniu pohľadávok do insolvenčného konania sú 2 mesiace od zverejnenia rozhodnutia insolvenčného súdu o úpadku spoločnosti Arca Investments, a.s. v insolvenčnom registri. Ak koniec dvojmesačnej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, tak posledný deň na prihlasovanie pohľadávok bude najbližší pracovný deň.

Rozhodnutie insolvenčného súdu o úpadku spoločnosti Arca Investments, a.s. bolo v insolvenčnom registri zverejnené dňa 11. mája 2021.

3. Ktorý konkrétny deň je posledným dňom lehoty na prihlasovanie pohľadávok do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Posledným dňom na prihlásenie pohľadávky voči spoločnosti Arca Investments, a.s. je deň 12. júl 2021.

4. Čo sa stane, ak si neuplatním prihláškou svoju pohľadávku vôbec alebo si ju uplatním neskoro?

Na prihlášky, ktoré sú podané oneskorene (t.j. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok), insolvenčný súd neprihliada a takto uplatnené pohľadávky sa v insolvenčnom konaní neuspokojujú. Odpustenie zmeškania lehoty na prihlasovanie pohľadávok nie je možné.

Rovnako sa v insolvenčnom konaní neuspokojujú pohľadávky, ktoré do insolvenčného konania neboli prihlásení vôbec.

5. Aká je spisová značka insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Insolvenčné konanie je vedené na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021.

6. Ako si mám prihlásiť svoju pohľadávku do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Prihlášku pohľadávky do insolvenčného konania vedeného voči spoločnosti Arca Investments, a.s. je možné podať výlučne na to určeného formuláru. Prihlášku pohľadávky do insolvenčného konania vedeného voči spoločnosti Arca Investments, a.s., je potrebné zaslať Mestskému súdu v Prahe.

Formulár prihlášky pohľadávky a pokyny k jeho vyplneniu nájdete na nasledovnom odkaze: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.

Veritelia, ktorí majú obvyklé miesto pobytu, bydlisko alebo sídlo mimo Českej republiky, môžu uplatniť prihlášku pohľadávky prostredníctvom vyššie uvedeného formuláru (ako české veritelia), alebo aj prostredníctvom formulára podľa čl. 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze:

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-cs.do.

7. Akým spôsobom mám doručiť prihlášku svojej pohľadávky príslušnému insolvenčnému súdu?

Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku pohľadávky (vrátane jej príloh) je potrebné doručiť Mestskému súdu v Prahe. V prípade doručovania prihlášky v listinnej podobe je potrebné doručiť prihlášku pohľadávky (vrátane jej príloh) v dvoch vyhotoveniach.

Prihlášku je možné doručiť Mestskému súdu v Prahe rôznymi formami, najmä (i) v listinnej podobe v 2 vyhotoveniach, (ii) v elektronickej podobe prostredníctvom dátovej schránky (českí veritelia, prípadne akíkoľvek veritelia s českým zástupcom, ktorý má zriadenú dátovú schránku), (iii) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty so zaručeným elektronickým podpisom.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. odporúča svojim veriteľom, aby prihlásenie svojej pohľadávky zverili advokátovi alebo inej kvalifikovanej osobe, ktorá má ohľadom prihlasovania pohľadávok do českého insolvenčného konania odborné vedomosti a praktické skúsenosti.

8. Môžem svoju pohľadávku prihlásiť prostredníctvom ľubovoľného dokumentu (listu)?

Pohľadávku nie je možné prihlásiť prostredníctvom akéhokoľvek dokumentu (listu). Prihlášku pohľadávky do insolvenčného konania voči spoločnosti Arca Investments, a.s. je možné podať výlučne prostredníctvom na to určeného formuláru, ktorý je zverejnený tu: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Zahraniční veritelia s obvyklým miestom pobytu, bydliskom či sídlom mimo Českej republiky, môžu podať prihlášku svojej pohľadávky aj prostredníctvom formulára podľa čl. 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, ktorý je dostupný tu: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-cs.do

9. Formulár v ISIR je nefunkčný. Čo mám robiť?

Formulár vo formáte PDF je potrebné stiahnuť do počítača a otvoriť v aktuálnej verzii programu Acrobat Reader (verzia 8 alebo vyššia verzia). Spoločnosť Arca Investments, a.s. pre uľahčenie uložila formulár prihlášky pohľadávky, ako aj pokyny k jej vyplneniu, do sekcie Dokumenty na stiahnutie na odkaze tu: https://www.arcacapital.com/insolvencne-konanie-arca-investments/dokumenty-na-stiahnutie

10. Môžem prihlásiť pohľadávku inak než cez ISIR? Môžem prihlášku pohľadávky poslať emailom alebo poštou?

Osoby, ktorým sa automaticky zriaďuje dátová schránka, musia podať prihlášku pohľadávky vrátane príloh v elektronickej podobe z vlastnej dátovej schránky do dátovej schránky súdu alebo v elektronickej podobe podpísanej uznávaným elektronickým podpisom.

Ostatné osoby môžu prihlášku pohľadávky podať taktiež v listinnej podobe (dvojmo) či prostredníctvom aplikácie ePodatelna.

Prihlášku pohľadávky je možné podať taktiež emailom s tým, že samotný email či priložená prihláška pohľadávky musí byť doplnená uznávaným elektronickým podpisom. Podrobnosti sú uvedené v pokynoch k formuláru prihlášky pohľadávky.

11. Kde nájdem pokyny k vyplneniu prihlášky pohľadávky?

Pokyny k vyplneniu prihlášky nájdete stránke insolvenčného registra tu: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Pokyny k vyplneniu prihlášky zahraničných veriteľov využívajúcich formulár na prihlásenie pohľadávky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní nájdete ako súčasť formuláru na prihlášku pohľadávky tu: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-cs.do

12. Musím pohľadávku prihlásiť znovu, pokiaľ som ju už prihlásil do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. ešte pred rozhodnutím o úpadku spoločnosti Arca Investments, a.s.?

Ak si veriteľ už raz prihlásil svoju pohľadávku do insolvenčného konania vedeného na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 (hoci tak veriteľ urobil ešte pred zverejnením rozhodnutia Mestského súdu v Prahe o úpadku spoločnosti Arca Investments, a.s.), nie je potrebné, aby si veriteľ prihlásil túto pohľadávku ešte raz.

Doručenie prihlášky pohľadávky si veritelia môžu skontrolovať cez verejne dostupný insolvenčný register v oddiele P tu: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=B8EA44C95A4D42D3E05333F21FAC344B

13. Musím pohľadávku prihlásiť znovu, pokiaľ som ju prihlásil do právoplatne zastaveného insolvenčného konania sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020? 

Insolvenčné konanie spoločnosti Arca Investments, a.s. je vedené pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021. Prihlášky pohľadávok je preto možné podávať výlučne do insolvenčného konania sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 a do tohto konania je potrebné opätovne prihlásiť i pohľadávky, ktoré boli prihlásené do predchádzajúceho už právoplatne zastaveného insolvenčného konania, ktoré bolo vedené pod sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020. 

14. Môžem podanú prihlášku doplniť alebo opraviť?

Veritelia môžu do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok sami dopĺňať alebo opravovať svoje prihlášky pohľadávok. Najvhodnejším spôsobom je späťvzatie pôvodnej prihlášky pohľadávky a podanie novej (už doplnenej alebo opravenej) prihlášky pohľadávky, vrátane jej príloh.

Odstraňovanie obsahových nedostatkov či neúplných prihlášok pohľadávok následne uskutočňuje insolvenčný správca, ktorý zodpovedá za riadne preverenie prihlášok pohľadávok. Ak prihlášku pohľadávky nie je možné preskúmať pre jej nedostatky či neúplnosť, insolvenčný správca vyzve veriteľa, aby pohľadávku opravil alebo doplnil v lehote 15 dní od doručenia výzvy insolvenčného správcu na opravu / doplnenie prihlášky pohľadávky alebo v dlhšej lehote stanovenej insolvenčným správcom. Ak prihláška pohľadávky nebude v stanovenej lehote doplnená alebo opravená, insolvenčný správca predloží vec insolvenčnému súdu, aby ten rozhodol, že na neopravenú / nedoplnenú prihlášku pohľadávky sa neprihliada.

15. Mám prihlásiť i pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná (týka sa napr. majiteľov zmeniek, ktoré ešte len budú splatné)?

Áno, podľa českého insolvenčného zákona je možné prihlásiť do insolvenčného konania aj pohľadávku nesplatnú alebo pohľadávku viazanú na podmienku.

16. Mám viacero pohľadávok. Môžem ich prihlásiť na základe jednej prihlášky?

Za vhodný postup prihlásenia viacerých pohľadávok (aj z hľadiska efektívnosti a administratívnej záťaže) je prihlásenie viacerých pohľadávok prostredníctvom jednej prihlášky (jedného formuláru). Elektronický formulár na prihlásenie pohľadávky je inteligentný a užívateľsky nápomocný, pričom umožňuje prihlásiť viaceré čiastkové pohľadávky (pohľadávku č. 1, pohľadávku č. 2, pohľadávku č. 3, atď).

17. Prihlášku pohľadávky som už podával. V čase podania prihlášky nebola moja pohľadávka splatná, ale stala sa splatnou neskôr. Musím túto pohľadávku prihlásiť znovu?

Všeobecne by malo platiť, že ak už raz bola pohľadávka prihlásená do insolvenčného konania vedeného pred Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021, nie je potrebné pohľadávku prihlásiť nanovo. Individuálne je však vždy potrebné posúdiť, ako veriteľ vyplnil tie ktoré údaje o prihlasovanej pohľadávke a či sa tieto údaje medzičasom zmenili. Ak z pôvodnej prihlášky vyplýva, kedy je pohľadávka splatná, tak za vadu prihlášky sa nepovažuje, že v čase prihlásenia pohľadávky nebola pohľadávka ešte splatná (a teda bola označená za nesplatnú) a že deň splatnosti nastal až dodatočne.

18. Môžem prihlásiť svoju pohľadávku do miestneho insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré prebieha na území Českej republiky, ak mám trvalé bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo v zahraničí?

Insolvenčné konanie vedené pred Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 je jediným insolvenčným konaním voči spoločnosti Arca Investments, a.s. Do uvedeného insolvenčného konania si majú prihlásiť svoje pohľadávky všetci veritelia spoločnosti Arca Investments, a.s., vrátane veriteľov s trvalým bydliskom, miestom podnikania či sídlo v Slovenskej republiky alebo v inom štáte.

19. Ak som majiteľom zmenky, musím k prihláške pohľadávky doložiť originál zmenky alebo postačí kópia/ scan zmenky?

Z vyjadrenia ustanoveného insolvenčného správcu vyplýva, že veritelia, ktorí si uplatňujú prihláškou svoje zmenkové nároky, sú povinní doložiť Mestskému súdu v Prahe a založiť do jeho súdnej úschovy originál zmenky. Veritelia tak môžu urobiť spolu s podaním prihlášky alebo aj dodatočne, najneskôr však do dňa konania prieskumného konania vytýčeného na deň 25.08.2021. Predloženie kópie alebo scanu zmenky nie je dostačujúce.

Jediným prípadom, kedy Mestskému súdu v Prahe nie je potrebné doložiť originál zmenky a tento originál zmenky uložiť do jeho úschovy, je situácia, ak originál predmetnej zmenky je už uložený v inej súdnej úschove z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania; v takom prípade je potrebné Mestskému súdu v Prahe doložiť potvrdenie o tom, že originál zmenky je už uložený v inej súdnej úschove z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania.

Spomínané vyjadrenie insolvenčného správcu nájdete zverejnené v insolvenčnom registri tu: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=47157580

20. Do elektronickej prihlášky sa mi kvôli obmedzenej kapacite nezmestili všetky elektronicky podpísané dokumenty. Akým spôsobom mám postupovať?

Spoločnosť Arca Investments, a.s. odporúča, aby prílohy k prihláške pohľadávky boli v takom elektronickom formáte, aby bolo možné všetky prílohy pripojiť v rámci jednej prihlášky spoločne (naraz). Ak pre obmedzenú kapacitu nie je možné priložiť k prihláške pohľadávky všetky prílohy, je potrebné podať prihlášku druhýkrát so zvyšnými prílohami a so zreteľným upozornením, že ide o doplnenie príloh k už podanej prihláške.

21. V akej mene mám uplatniť svoju pohľadávku, ak som investoval v inej mene ako CZK?

Pohľadávku je potrebné prihlásiť v mene CZK (česká koruna).

Pohľadávka v cudzej mene musí byť prepočítaná na českú menu podľa kurzu devízového trhu vyhláseného Českou národnou bankou v deň začatia insolvenčného konania (03.01.2021), a ak sa stala predmetná pohľadávka splatnou skôr (t.j. pred začatím insolvenčného konania), tak pohľadávka musí byť prepočítaná na českú menu podľa kurzu vyhláseného v deň jej splatnosti. Na prepočet pohľadávok v cudzích menách, pre ktoré Česká národná banka nevyhlasuje kurz devízového trhu, sa použije stredný kurz centrálnej banky príslušnej krajiny, prípadne aktuálny kurz medzibankového trhu k americkému doláru alebo k euru.

22. Ako mám uviesť celkovú sumu pohľadávky? Čo sa považuje za istinu? Čo sa považuje za príslušenstvo pohľadávky?

Príslušenstvom pohľadávky sú v zmysle právnych predpisov najmä úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a/alebo náklady spojené s jej uplatnením. Do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. je možné prihlásiť príslušenstvo pohľadávky, ktoré vzniklo a prirástlo k istine pohľadávky najneskôr do dňa zverejnenia rozhodnutia Mestského súdu v Prahe o úpadku spoločnosti Arca Investments, a.s. (t.j. do dňa 11.05.2021).

23. Mám si do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. prihlásiť pohľadávku, ktorú mám voči jej dcérskej/vnučkovskej  spoločnosti alebo inej spoločnosti zo skupiny Arca Capital?

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. si veritelia prihlasujú pohľadávky iba v prípade, ak majú pohľadávky voči spoločnosti Arca Investments, a.s. ako hlavnému dlžníkovi, spoludlžníkovi alebo ručiteľovi.

Do reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a.s. si neprihlasujú pohľadávky veritelia iných spoločností, než je spoločnosť Arca Investments, a.s., bez ohľadu na to, či sú tieto iné spoločnosti majetkovo či personálne prepojené so spoločnosťou Arca Investments, a.s. alebo nie.

​24. Poskytuje spoločnosť Arca Investments, a.s. veriteľom poradenstvo a prípadnú kontrolu správnosti postupu uplatnenia si pohľadávky?

Spoločnosť Arca Investments, a.s. neposkytuje veriteľom individuálne právne ani odborné poradenstvo ohľadom prihlasovania pohľadávok do insolvenčného konania. Rovnako veriteľom nezabezpečuje kontrolu ani potvrdenie správnosti postupu prihlásenia si pohľadávky do insolvenčného konania.

Spoločnosť Arca Investments, a.s. sa usiluje svojom veriteľom pomôcť pri zorientovaní sa v procese prihlasovania pohľadávok do insolvenčného konania práve prostredníctvom tohto Prehľadu najčastejších otázok a odpovedí ohľadom prebiehajúceho insolvenčného konania. Tento prehľad najčastejších otázok a odpovedí spoločnosť Arca Investments, a.s. pravidelne dopĺňa o nové odpovede na nové frekventované otázky.

Veritelia môžu na právne poradenstvo ohľadom prihlasovania pohľadávok do insolvenčného konania spoločnosti Arca Investments, a.s. využiť najmä advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou (https://www.cak.cz/) alebo v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou (https://www.sak.sk/). Spoločnosť Arca Investments, a.s. vie svojim veriteľom odporučiť advokátsku kanceláriu so skúsenosťami s prihlasovaním pohľadávok do českých a slovenských insolvenčných konaní veľkých spoločností.

25. Existuje na Mestskom súde v Prahe poverená osoba, s ktorou viem odkonzultovať prípadné otázky týkajúce sa prihlásenia mojej pohľadávky?

Sudcovia, súdni úradníci ani iní zamestnanci Mestského súdu v Prahe neposkytujú veriteľom individuálne odborné poradenstvo ohľadom prihlasovania pohľadávok do insolvenčného konania ani neposkytujú konzultácie ohľadom otázok týkajúcich sa prihlasovania pohľadávok do insolvenčného konania. Žiadna osoba na Mestskom súde v Prahe taktiež nepotvrdzuje jednotlivým veriteľom správnosť či úplnosť prihlásenia si pohľadávky do insolvenčného konania.

 
Autor: Arca Capital,
Zdieľať:

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.